దేవునికి స్తోత్రము గానము

పాట రచయిత: ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu


దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది
మనమందరము స్తుతిగానము చేయుటయే మంచిది

యెరుషలేము యెహోవాయే కట్టుచున్నవాడని
ఇశ్రయేలీయులను పోగుచేయువాడని                ||దేవునికి||

గుండె చెదరిన వారిని బాగుచేయువాడని
వారి గాయములన్నియు కట్టుచున్నవాడని        ||దేవునికి||

నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించును
వాటికన్నియు పేరులు పెట్టుచున్నవాడని           ||దేవునికి||

ప్రభువు గొప్పవాడును అధిక శక్తి సంపన్నుడు
జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియు లేనివాడని         ||దేవునికి||

దీనులకు అండాయెనే భక్తిహీనుల కూల్చును
సితారాతో దేవుని స్తుతులతో కీర్తించుడి               ||దేవునికి||

ఆయన ఆకాశమున్ మేఘములతో కప్పును
భూమికొరకు వర్షము సిద్ధపరచువాడని              ||దేవునికి||

పర్వతములలో గడ్డిని పశువులకు మొలపించెను
అరచు పిల్లకాకులకును ఆహారము తానీయును  ||దేవునికి||

గుర్రముల నరులందలి బలము నానందించడు
కృప వేడు వారిలో సంతసించువాడని                ||దేవునికి||

యెరుషలేము యెహోవను సీయోను నీ దేవుని
కీర్తించుము కొనియాడుము ఆనందించువాడని    ||దేవునికి||

పిల్లల నాశీర్వదించియు బలపరచు నీ గుమ్మముల్
మంచి గోధుమపంటతో నిన్ను తృప్తిగనుంచును   ||దేవునికి||

భూమికి తనయాజ్ఞను ఇచ్చువాడు ఆయనే
వేగముగను దేవుని వాక్యము పరుగెత్తును         ||దేవునికి||

వాక్యమును యాకోబుకు తెలియచేసినవాడని
ఏ జనముకీలాగున చేసియుండలేదని               ||దేవునికి||


Devuniki Sthothramu Gaanamu Cheyutaye Manchidi
Manamandaramu Sthuthigaanamu Cheyutaye Manchidi

Yerushalemu Yehovaye Kattuchunnavaadani
Ishrayeleeyulanu Pogucheyuvaadani         ||Devuniki||

Gunde Chedarina Vaarini Baagucheyuvaadani
Vaari Gaayamulanniyu Kattuchunnavaadani   ||Devuniki||

Nakshathramula Sankhyanu Aayane Niyaminchunu
Vaatikanniyu Perulu Pettuchunnavaadani       ||Devuniki||

Prabhuvu Goppavaadunu Adhika Shakthi Sampannudu
Gnaanamunaku Aayane Mithiyu Lenivaadani    ||Devuniki||

Deenulaku Andaayene Bhakthiheenula Koolchunu
Sithaaraatho Devuni Sthuthulatho Keerthinchudi    ||Devuniki||

Aayana Aakaashamun Meghamulatho Kappunu
Bhoomikoraku Varshamu Sidhdhaparachuvaadani     ||Devuniki||

Parvathamulalo Gaddini Pashuvulaku Molapinchenu
Arachu Pillakaakulakunu Aahaaramu Thaaneeyunu     ||Devuniki||

Gurramula Narulandali Balamu Naanandinchadu
Krupa Vedu Vaarilo Santhasinchuvaadani         ||Devuniki||

Yerushalemu Yehovaanu Seeyonu Nee Devuni
Keerthinchumu Koniyaadumu Aanandinchuvaadani   ||Devuniki||

Pillala Naasheervadinchiyu Balaparachu Nee Gummamul
Manchi Godhumapantatho Ninnu Thrupthiganunchunu    ||Devuniki||

Bhoomiki Thanayaagnanu Ichchuvaadu Aayane
Vegamugamu Devuni Vaakyamu Parugeththunu        ||Devuniki||

Vaakyamunu Yaakobuku Theliyachesinavaadani
Ae Janamukeelaaguna Chesiyundaledani           ||Devuniki||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: