దేవుని స్తుతియించుడి

పాట రచయిత: ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu


దేవుని స్తుతియించుడి
ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతియించుడి        ||దేవుని||

ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు (2)
ఆయన సన్నిధిలో ఆ… ఆ… (2)      ||ఎల్లప్పుడు||

ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు (2)
ఆకశవిశాలమందు ఆ… ఆ… (2)      ||ఎల్లప్పుడు||

ఆయన పరాక్రమ కార్యములన్ బట్టి (2)
ఆయన ప్రభావమును ఆ… ఆ… (2)  ||ఎల్లప్పుడు||

బూరధ్వనితో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2)
స్వరమండలములతో ఆ… ఆ… (2)   ||ఎల్లప్పుడు||

సన్న తంతుల సితారతోను (2)
చక్కని స్వరములతో ఆ… ఆ… (2)    ||ఎల్లప్పుడు||

తంబురతోను నాట్యముతోను (2)
తంతి వాద్యములతో ఆ… ఆ… (2)     ||ఎల్లప్పుడు||

పిల్లనగ్రోవుల చల్లగనూది (2)
ఎల్లప్రజలు జేరి ఆ… ఆ… (2)           ||ఎల్లప్పుడు||

మ్రోగుతాళములతో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2)
గంభీర తాళముతో ఆ… ఆ… (2)       ||ఎల్లప్పుడు||

సకల ప్రాణులు యెహోవన్ స్తుతించుడి (2)
హల్లెలూయా ఆమెన్ ఆ… ఆ… (2)    ||ఎల్లప్పుడు||


Devuni Sthuthiyinchudi
Ellappudu Devuni Sthuthiyinchudi ||Devuni||

Aayana Parishudhdha Aalayamandu (2)
Aayana Sannidhilo Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Aayana Balamunu Prasidhdhi Cheyu (2)
Aakashavishaalamandu Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Aayana Paraakrama Kaaryamulan Batti (2)
Aayana Prabhavamunu Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Booradhvanitho Aayanan Sthuthinchudi (2)
Svaramandalamulatho Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Sanna Thanthula Sithaarathonu (2)
Chakkani Svaramulatho Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Thamburathonu Naatyamuthonu (2)
Thanthi Vaadyamuthonu Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Pillanagrovula Challaganoodi (2)
Ellaprajalu Jeri Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Mroguthaalamulatho Aayanan Sthuthinchudi (2)
Gambheera Thaalamutho Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Sakala Praanulu Yehovan Sthuthinchudi (2)
Hallelooyaa Aamen Aa Aa (2) ||Ellappudu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

8 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: