ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతిపాత్ర హల్లెలూయ యేసయ్యా (2)

నా పాపము బాప నరరూపివైనావు
నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే
నా స్థానములో నీవే (2)         ||ఎందుకో||

నీ రూపము నాలో నిర్మించియున్నావు
నీ పోలికలోనే నివసించుమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి
నీ కొరకై నీ కృపలో (2)           ||ఎందుకో||

నా శ్రమలు సహించి నా ఆశ్రయమైనావు
నా వ్యధలు భరించి నన్నాదుకొన్నావు
నన్ను నీలో చూచుకున్నావు
నను దాచియున్నావు (2)       ||ఎందుకో|| 

నీ సన్నిధి నాలో నా సర్వము నీలో
నీ సంపద నాలో నా సర్వస్వము నీలో
నీవు నేను ఏకమగువరకు
నన్ను విడువనంటివే (2)        ||ఎందుకో||

నా మనవులు ముందే నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందే నీ గ్రంథములోనుండే
ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం
నేనేమి చెల్లింతున్ (2)             ||ఎందుకో||

Enduko Nanninthagaa Neevu
Preminchithivo Devaa
Anduko Naa Deena Stuthi Paathra
Hallelooya Yesayyaa (2)

Naa Paapamu Baapa Nara Roopivainaavu
Naa Shaapamu Maapa Naligi Vrelaadithivi
Naaku Chaalina Devudavu Neeve
Naa Sthaanamulo Neeve (2)    ||Enduko||

Nee Roopamu Naalo Nirminchiyunnaavu
Nee Polikalone Nivasinchumannaavu
Neevu Nannu Ennukontivi
Nee Korakaki Nee Krupalo (2)   ||Enduko||

Naa Shramalu Sahinchi Naa Aashrayamainaavu
Naa Vyadhalu Bharinchi Nannaadukunnaavu
Nannu Neelo Choochukunnaavu
Nanu Daachiyunnaavu (2)         ||Enduko||

Nee Sannidhi Naalo Naa Sarvamu Neelo
Nee Sampada Naalo Naa Sarvasvamu Neelo
Neevu Nenu Ekamaguvaraku
Nannu Viduvanantive (2)           ||Enduko||

Naa Manavulu Munde Nee Manasulo Neravere
Naa Manugada Munde Nee Granthamulonunde
Emi Adbhutha Prema Sankalpam
Nenemi Chellinthun (2)   ||Enduko||

Em       D       C   Am      Em
Enduko Nanninthaga Neevu - Preminchithivo Deva
      D         C    Am    Em
Anduko Naa Deena Stuthi Paatra - Hallelujah Yesayya  (2)
Verse 1
Em     G      Am    D
Naa Paapamu Baapa - Nararupivainavu
Em      G     Am       D
Naa Shaapamu Maapa - Naligi Vreladithivi
Em       D      C    Am       Em
Naaku Chaalina Devudavu Neeve - Naa Sthaanamulo Neeve(2)||Enduko||
Verse 2
Em     G     Am     D
Nee Rupamu Naalo - Nirminchiyunnavu
Em    G     Am     D
Nee Polikalone - Nivasinchamannavu
Em     D    C    Am        Em
Neevu Nannu Ennukuntivi - Nee Korakai Nee Krupalo (2)  ||Enduko||
Verse 3   
Em      G      Am       D
Naa Manavulu Mundhe - Nee Manasulo Neravere
Em      G      Am      D
Naa Manugada Mundhe - Nee Grandhamulonunde
Em      D       C   Am       D
Yemi Adbhutha Prema Sankalpam - Nenemi Chellinthunu (2) ||Enduko||
Verse 4 
Em      G       Am     D
Naa Shramalu Sahinchi - Naa Ashrayamainavu
Em      G       Am    D
Naa Vyadhalu Bharinchi - Nannadukunnavu
Em     D     C     Am    D
Nannu Neelo Cherchukunavu - Nanu Daachiyunavu (2)    ||Enduko||
Verse 5
Am      G      Am     D
Nee Sannidhi Naalo - Naa Sarvamu Neelo
Em     G      Am      D
Nee Sampada Naalo - Naa Sarvasvamu Neelo
Em    D     C     Am     D
Nevu Nenu Ekamaguvaraku - Nanu Viduvanantivi (2)    ||Enduko||
Strumming Pattern: D U D D U D D U D

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

11 comments

 1. ధన్యవాదములు

  దేవునికి మహిమ కలుగును గాక

Leave a Reply

%d bloggers like this: