నీవు చేసిన ఉపకారములకు

పాట రచయిత: కృపా రావు
Lyricist: Krupa Rao

నీవు చేసిన ఉపకారములకు
నేనేమి చెల్లింతును (2)
ఏడాది దూడెలనా… వేలాది పోట్టేల్లనా (2) ||నీవు చేసిన||

వేలాది నదులంత విస్తార తైలము
నీకిచ్చినా చాలునా (2)
గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని
నీకిచ్చినా చాలునా (2)                    ||ఏడాది||

మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై
మరణించితివ సిలువలో (2)
కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన
నడిపించుమో యేసయ్యా (2)            ||ఏడాది||

విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను
నా హృదయ మర్పింతును (2)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము
నిను వెంబడించెదను (2)       ||ఏడాది||

ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు
నీకేమి చెల్లింతును (2)
కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని
అర్పించినా చాలునా (2)                          ||ఏడాది||

Neevu Chesina Upakaaramulaku
Nenemi Chellinthunu (2)
Aedaadi Doodelanaa… Velaadi Pottellanaa (2)    ||Neevu Chesina||

Velaadi Nadulantha Visthaara Thailamu
Neekichchinaa Chaalunaa (2)
Garbha Phalamina Naa Jeshtya Puthruni
Neekichchinaa Chaalunaa (2)     ||Aedaadi||

Maranapaathrudanaiyunna Naakai
Maraninchithiva Siluvalo (2)
Karuna Choopi Nee Jeeva Maargaana
Nadipinchumo Yesayyaa (2)     ||Aedaadi||

Virigi Naligina Baliyaagamuganu
Naa Hrudaya Marpinthunu (2)
Rakshana Paathranu Chebooni Nithyamu
Ninu Vembadinchedanu (2)     ||Aedaadi||

Ee Goppa Rakshana Naakichchinanduku
Neekemi Chellinthunu (2)
Kapata Natanaalu Lenatti Hrudayaanni
Arpinchinaa Chaalunaa (2)    ||Aedaadi||

Em      D        C          Em
Neevu Chesina Upakaramulaku - Nenenemi Chellinthunu
       C    D     Em
Yedadi Dudalana – Veladi Pottellana  (2)

Em         D         Am        Em
Velaadi Nadulantha Visthara Tailamu - Neekichhina Chaaluna
           D         C         Em  
Garbha Phalamaina Naa Jeshta Puthruni - Neekichhina Chaaluna (2)     ||Yedadi||

E        D         Am          Em
Marana Paathrudanaiyyunna Naakai - Maraninchithivi Silvalo
        D        C          Em
Karunachupi Nee Prema Maargana - Nadipinchithivi Yesayya (2)   ||Yedadi||
Em       D        Am          Em
Virigi Naligina Baliyagamuganu - Naa Hrudayamarpinthunu
         D        C         Em
Rakshanapaatranu Chebuni Nithyam - Ninu Vembadinchedanu (2)    ||Yedadi||

Em      D         Am        Em
Goppa Rakshana Naakichinanduna - Nenemi Chellinthunu
        D           C        Em
Kapata Varthana Lekunda Hrudayanni - Arpinthuno Yesayya (2)    ||Yedadi||
Strumming: D U D D U D U D U 

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

12 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: