నిన్నే ప్రేమింతును

పాట రచయిత:
అనువదించినది: అనిల్ అలెగ్జాండర్ పెరం
Lyricist:
Translator: Anil Alexander Peram

నిన్నే ప్రేమింతును నిన్నే ప్రేమింతును యేసు
నిన్నే ప్రేమింతును నే వెనుదిరుగా

నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా
నిరసించక సాగెదా నే వెనుదిరుగా

నిన్నే పూజింతును నిన్నే పూజింతును యేసు
నిన్నే పూజింతును నే వెనుదిరుగా             ||నీ సన్నిధిలో||

నిన్నే కీర్తింతును నిన్నే కీర్తింతును యేసు
నిన్నే కీర్తింతును నే వెనుదిరుగా                ||నీ సన్నిధిలో||

నిన్నే ధ్యానింతును నిన్నే ధ్యానింతును యేసు
నిన్నే ధ్యానింతును నే వెనుదిరుగా             ||నీ సన్నిధిలో||

నిన్నే ఆరాధింతున్ నిన్నే ఆరాధింతున్ యేసు
నిన్నే ఆరాధింతున్ నే వెనుదిరుగా             ||నీ సన్నిధిలో||

Ninne Preminthunu
Ninne Preminthunu Yesu
Ninne Preminthunu… Ne Venudirugaa

Nee Sannidhilo Mokarinchi
Nee Maargamulo Saagedaa
Nirasinchaka Saagedaa
Ne Venudirugaa

Ninne Poojinthunu
Ninne Poojinthunu Yesu
Ninne Poojinthunu
Ne Venudirugaa     ||Nee Sannidhilo||

Ninne Keerthinthunu
Ninne Keerthinthunu Yesu
Ninne Keerthinthunu
Ne Venudirugaa     ||Nee Sannidhilo||

Ninne Dhyaaninthunu
Ninne Dhyaaninthunu Yesu
Ninne Dhyaaninthunu
Ne Venudirugaa       ||Nee Sannidhilo||

Ninne Aaraadinthun
Ninne Aaraadinthun Yesu
Ninne Aaraadinthun
Ne Venudirugaa       ||Nee Sannidhilo||

Em       D
Ninne Preminthunu
     C     D Em
Ninne Preminthunu Yesu
         D
Ninne Preminthunu
    G    B
Ne Venuthirugaa
Em             C        D
Nee Sannidhilo Mokarinchi
        G   B Em
Nee Maargamulo Saageda
       Am     D
Nirasinchaka Saageda
       Em
Ne Venuthirugaa
Ninne Sevinthunu

Ninne Sthuthinthunu

Ninne Poojinthunu

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: