దూత పాట పాడుడి

పాట రచయిత: చార్లెస్ వెస్లీ
అనువదించినది: జే ఈ ఫాడ్ ఫీల్డ్
Lyricist: Charles Wesly
Translator: J E Faud Field


దూత పాట పాడుడి – రక్షకున్ స్తుతించుడి
ఆ ప్రభుండు పుట్టెను – బెత్లెహేము నందున
భూజనంబు కెల్లను – సౌఖ్య సంభ్రమాయెను
ఆకసంబు నందున – మ్రోగు పాట చాటుడి
దూత పాట పాడుడి – రక్షకున్ స్తుతించుడి—

ఊర్ధ్వ లోకమందున  – గొల్వగాను శుద్దులు
అంత్య కాలమందున – కన్య గర్భమందున
బుట్టినట్టి రక్షకా – ఓ ఇమ్మానుయేల్ ప్రభో
ఓ నరావతారుడా – నిన్ను నెన్న శక్యమా
దూత పాట పాడుడి – రక్షకున్ స్తుతించుడి—

రావే నీతి సూర్యుడా – రావే దేవా పుత్రుడా
నీదు రాక వల్లను – లోక సౌఖ్య మాయెను
భూ నివాసులందరూ – మృత్యు భీతి గెల్తురు
నిన్ను నమ్ము వారికి – ఆత్మ శుద్ది కల్గును
దూత పాట పాడుడి – రక్షకున్ స్తుతించుడి

Dootha Paata Paadudi – Rakshakun Sthuthinchudi
Aa Prabhundu Puttenu – Bethlahemu Nanduna
Bhoojanambu Kellanu – Soukhya Sambhramaayenu
Aakasambu Nanduna – Mrogu Paata Chaatudi
Dootha Paata Paadudi – Rakshakun Sthuthinchudi

Oordhva Lokamanduna – Golvagaanu Shudhdhulu
Anthya Kaalamanduna – Kanya Garbhamanduna
Buttinatti Rakshakaa – O Immaanuyel Prabho
O Naraavathaarudaa – Ninnu Nenna Shakyamaa
Dootha Paata Paadudi – Rakshakun Sthuthinchudi

Raave Neethi Sooryudaa – Raave Deva Puthrudaa
Needu Raaka Vallanu – Loka Soukhya Maayenu
Bhoo Nivaasulandaru – Mruthyu Bheethi Gelthuru
Ninnu Nammu Vaariki – Aathma Shudhdhi Kalgunu
Dootha Paata Paadudi – Rakshakun Sthuthinchudi

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply