ఓ సద్భాక్తులారా

పాట రచయిత: ఫ్రెడెరిక్ ఓకెలీ
అనువదించినది: బర్నార్డ్ లూకాస్
Lyricist: Frederick O’Kelley
Translator: Bernard Lucas

ఓ సద్భాక్తులారా – లోక రక్షకుండు
బెత్లేహేమందు నేడు జన్మించెన్
రాజాధి రాజు – ప్రభువైన యేసు
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో

సర్వేశ్వరుండు – నర రూపమెత్తి
కన్యకు బుట్టి నేడు వేంచేసెన్
మానవ జన్మ – మెత్తిన శ్రీ యేసూ
నీకు నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి పూజింతుము

ఓ దూతలారా – ఉత్సాహించి పాడి
రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి
పరాత్పరుండా – నీకు స్తోత్రమంచు
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో

యేసు ధ్యానించి – నీ పవిత్ర జన్మ
ఈ వేల స్తోత్రము నర్పింతుము
అనాది వాక్య – మాయే నర రూప
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి ఉత్సాహముతో

O Sadbhaktulaaraa – Loka Rakshakundu
Bethlehemandu Nedu Janminchen
Raajaadhi Raaju – Prabhuvaina Yesu
Namaskarimpa Randi Namaskarimpa Randi
Namaskarimpa Randi Utsaahamutho

Sarveshvarundu – Nara Roopameththi
Kanyaku Butti Nedu Venchesen
Maanava Janma – Meththina Sree Yesoo
Neeku Namaskarinchi Neeku Namaskarinchi
Neeku Namaskarinchi Poojinthumu

O Doothalaaraa – Utsaahinchi Paadi
Rakshakundaina Yesun Sthuthinchudi
Paraathparundaa – Neeku Sthothramanchu
Namaskarimpa Randi Namaskarimpa Randi
Namaskarimpa Randi Utsaahamutho

Yesu Dhyaaninchi – Nee Pavithra Janma
Ee Vela Sthothramu Narpinthumu
Anaadi Vaakya – Maaye Nara Roopa
Namaskarimpa Randi Namaskarimpa Randi
Namaskarimpa Randi Utsaahamutho

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply