క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను

పాట రచయిత: ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు
క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ
తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ         ||క్రొత్త||

పొందియున్న మేలులన్నియు బొంకంబు మీర
డెందమందు స్మరణ జేయుడి
ఇందు మీరు మొదలుపెట్టు పందెమందు గెల్వ వలయు
అందముగను రవిని బోలి అలయకుండా మెలయకుండా        ||క్రొత్త||

బలము లేని వారమయ్యీను బలమొందవచ్చు
కలిమి మీర గర్త వాక్కున
అలయకుండా అడుగుచుండ నలగకుండా మోదమొంది
బలమొసంగు సర్వ విధుల నెలమి మీర నొచ్చుచుండ            ||క్రొత్త||

పాప పంకమంటినప్పుడు ప్రభు క్రీస్తు యేసు
ప్రాపు జేరి మీరు వేడగా
సేపు మీర తనదు కరుణ పాపమంతా కడిగివేసి
పాప రోగ చిహ్నలన్ని బాపి వేసి శుద్ది చేయు                       ||క్రొత్త||

Kroththa Yedu Modalu Bettenu Mana Brathuku Nandu
Kroththa Yedu Modalu Bettenu
Kroththa Manasu Thoda Meeru Kroththa Yeta Prabhuni Seva
Thaththara Padakunda Jeyu Tuthamothamambu Jooda        ||Kroththa||

Pondiyunna Melulanniyu Bonkambu Meera
Dendamandu Smaran Jeyudi
Indu Meeru Modalupettu Pandemandu Gelva Valayu
Andamuganu Ravini Boli Alayakunda Melayakunda               ||Kroththa||

Balamu Leni Vaaramayyunu Balamondavachchu
Kalimi Meera Gartha Vaakkuna
Alayakunda Aduguchunda Nalagakunda Modamondi
Balamosangu Sarva Vidhula Nelami Meera Nochchuchunda    ||Kroththa||

Paapa Pankamantinappudu Prabhu Kreesthu Yesu
Praapu Jeri Meeru Vedagaa
Sepu Meera Thanadu Karuna Paapamantha Kadigivesi
Paapa Roga Chihnalanni Baapi Vesi Shudhdhi Cheyu             ||Kroththa||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply