భీకరుండౌ మా యెహోవా

పాట రచయిత:
Lyricist:


భీకరుండౌ మా యెహోవా – పీఠ మెదుటన్ గూడరే
ఏకమై సాష్టాంగపడి సర్వేశ్వరుని గొనియాడరే            ||భీకరుండౌ||

మట్టితోనే మమ్ము నెల్ల – మానవులుగ సృజించెను
ఇట్టి శక్తుండౌ ప్రభున్ మే-మెచ్చుగా మది నెంతుము   || భీకరుండౌ ||

ఏరితోడు లేక మము స-ర్వేశ్వరుడు సృష్టించెను
ధారుణిన్ దానొక్కడే మా – దైవమని పూజింతుము     || భీకరుండౌ ||

పుట్టగిట్టన్ జేయ దానై – నట్టి దేవుని శక్తిని
బట్టుగా లోకస్తులారా – ప్రస్తుతింపరే భక్తిని                 || భీకరుండౌ ||

మేటి సంగీతంబులపై – మింట నారవ మొందను
జాటరే వేవేల నోళ్ళన్ – సన్నుతుల్ ప్రభు వందను       || భీకరుండౌ ||

మిక్కిలి కష్టంబులతో – మిత్తికిని బాల్పొందను
దిక్కు లేని గొర్రెలట్లు – దిరుగ జేర్పన్ మందను           || భీకరుండౌ ||

Bheekarundau Maa Yehovaa – Peeta Medutan Goodare
Yekamai Saashtaangapadi – Sar-veshvaruni Goniyaadare   ||Bheekarundau||

Mattithone Mammu Nella – Maanavuluga Srujinchenu
Itti Shakthundou Prabhun Me-mechchugaa Madi Nenthumu   ||Bheekarundau||

Aerithodu Leka Mamu Sa-rveshvarudu Srushtinchenu
Dhaarunin Daanokkade Maa – Daivamani Poojinthumu   ||Bheekarundau||

PuttaGittan Jeya Daanai – Natti Devuni Shakthini
Battugaa Lokasthulaaraa – Prasthuthimpare Bhakthini   ||Bheekarundau||

Meti Sangeethambulapai – Minta Naarava Mondanu
Jaatare Vevela Nollan – Sannuthul Prabhu Vandanu    ||Bheekarundau||

Mikkili Kashtambulatho – Miththikini Baalpondanu
Dikku Leni Gorrelatlu – Diruga Jerpan Mandanu    ||Bheekarundau||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: