కలములతో రాయగలమా

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan

కలములతో రాయగలమా
కవితలతో వర్ణించగలమా
కలలతో వివరించగలమా
నీ మహోన్నతమైన ప్రేమా (2)
ఆరాధింతును (4)
రారాజువు నీవే
నా తండ్రివి నీవే
నిను విడువను ఎడబాయను (2)

ఆకాశములు నీ మహిమను
వివరించుచున్నవి
అంతరిక్షము నీ చేతి పనిని
వర్ణించుచున్నది (2)

దేవా నా ప్రాణము
నీ కొరకై తపియించుచున్నది (2)     ||ఆరాధింతును||

సెరాపులు కెరూబులు
నిత్యము నిను స్తుతియించుచున్నవి
మహా దూతలు ప్రధాన దూతలు
నీ నామము కీర్తించుచున్నవి (2)

దేవా నా ప్రాణము
నీ కొరకై తపియించుచున్నది (2)      ||ఆరాధింతును||

Kalamulatho Raayagalamaa
Kavithalatho Varninchagalamaa
Kalalatho Vivarinchagalamaa
Nee Mahonnathamaina Premaa (2)
Aaraadhinthunu (4)
Raaraajuvu Neeve
Naa Thandrivi Neeve
Ninu Viduvanu Edabaayanu (2)

Aakaashamulu Nee Mahimanu
Vivarinchuchunnavi
Antharikshamu Nee Chethi Panini
Varninchuchunnadi (2)

Devaa Naa Praanamu
Nee Korakai Thapiyinchuchunnadi (2)         ||Aaraadhinthunu||

Seraapulu Keroobulu
Nithyamu Ninu Sthuthiyinchuchunnavi
Mahaa Doothalu Pradhaana Doothalu
Nee Naamamu Keerthinchuchunnavi (2)

Devaa Naa Praanamu
Nee Korakai Thapiyinchuchunnadi (2)         ||Aaraadhinthunu||

Cm                D#     G
Kalamulatho Raayagalamaa
Cm                                 Fm
Kavithalatho Varninchagalamaa
                                   A#
Kalalatho Vivarinchagalamaa
        Cm                       G        Cm
Nee Mahonnathamaina Prema

Cm              Fm  A#         G    Cm
Aaraadhinthunu Aaraadhinthunu
                    Fm  A#         G    Cm
Aaraadhinthunu Aaraadhinthunu
Cm                    Fm   
Raraajuvu Neeve Naa Thandrivi Neeve
A#                     G              Cm
Ninu Viduvanu Edabaayanu

Cm            Fm  A#              D# A#      Fm    D#  Cm
Aakashamulu Nee Mahimanu Varninchuchunnavi
Cm             Fm   A#         D#    A#          Fm D#  Cm
Antharikshamu Nee Chethi Panini Varninchuchunnadi (2)
Cm                      Fm  A#                             G               Cm
Deva Naa Praanamu Nee Korakai Thapiyinchuchunnadi (2)         ||Aaraadhinthunu||

Cm          Fm      A#          D# A#                Fm    D#   Cm
Seraapulu Kerubulu Nithyamu Ninu Stuthiyinchuchunnavi
Cm           Fm A#                    D#   A#                             Fm   D#   Cm
Mahaa Doothalu Pradhaana Doothalu Nee Naamamu Keerthinchuchunnavi (2)
Cm                       Fm A#                               G              Cm
Deva Naa Praanamu Nee Korakai Thapiyinchuchunnadi (2)         ||Aaraadhinthunu||

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply