యేసే నా పరిహారి

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసే నా పరిహారి
ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల
ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)         ||యేసే నా||

ఎన్ని కష్టాలు కలిగిననూ
నన్ను కృంగించె భాదలెన్నో (2)
ఎన్ని నష్టాలు వాటిల్లినా
ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)         ||యేసే నా||

నన్ను సాతాను వెంబడించినా
నన్ను శత్రువు ఎదిరించినా (2)
పలు నిందలు నను చుట్టినా
ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)          ||యేసే నా||

మణి మాన్యాలు లేకున్ననూ
పలు వేదనలు వేధించినా (2)
నరులెల్లరు నను విడచినా
ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)         ||యేసే నా||

బహు వ్యాధులు నను సోకినా
నాకు శాంతి కరువైనా (2)
నను శోధకుడు శోధించినా
ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)          ||యేసే నా||

దేవా నీవే నా ఆధారం
నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరూ (2)
నా జీవిత కాలమంతా
నిన్ను పాడి స్తుతించెదను (2)          ||యేసే నా||

Yese Naa Parihaari
Priya Yese Naa Parihaari
Naa Jeevitha Kaalamella
Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)       ||Yese Naa||

Yenni Kashtaalu Kaliginanoo
Nannu Krunginche Bhaadalenno (2)
Yenni Nashtalu Vaatillinaa
Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)          ||Yese Naa||

Nannu Sathaanu Vembadinchinaa
Nannu Shathruvu Edirinchinaa (2)
Palu Nindalu Nanu Chuttinaa
Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)          ||Yese Naa||

Mani Maanyaalu Lekunnanoo
Palu Vedanalu Vedhinchinaa (2)
Narulellaru Nanu Vidachinaa
Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)          ||Yese Naa||

Bahu Vyaadhulu Nanu Sokinaa
Naaku Shaanthi Karuvainaa (2)
Nanu Shodhakudu Shodhinchinaa
Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)          ||Yese Naa||

Devaa Neeve Naa Aadhaaram
Nee Premaku Saatevvaru (2)
Naa Jeevitha Kaalamanthaa
Ninnu Paadi Sthuthinchedanu (2)          ||Yese Naa||

Original song is in key of F. Use Capo on 3 with the following chords
D       A     G       D
Yese Naa Parihaari - Priya Yese Naa Parihaari 
          A      G         A
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihaari
D           G     A         D
Enni Kashtaalu Kaliginanu - Nannu Krunginche Baadhalenno 
            G     A         D
Enni Nashtaalu Vaatillinaa - Priya Prabhuve Naa Parihaari
D            G      A              D 
Nannu Saathaanu Vembadinchinaa - Nannu Shathruvu Edirinchinaa
            G     A           D
Palu Nindalu Nanu Chuttinaa - Priya Prabhuve Naa Parihaari
D        G        A          D   
Mani Maanyaalu Lekunnanu - Palu Vedanalu Vedhinchinaa
            G     A          D
Narulellaru Nanu Vidachinaa - Priya Prabhuve Naa Parihaari
D            G      A         D 
Bahu Vyaadhulu Nanu Sokinaa - Naaku Shaanthi Karuvaina 
             G     A            D
Nannu Shodhakudu Shodhinchinaa - Priya Prabhuve Naa Parihari
D           G     A        D 
Devaa Neeve Naa Aadhaaram - Nee Premaku Saatevvaru 
           G      A         D
Naa Jeevitha Kaalamanthaa - Ninnu Paadi Sthuthinchedanu
Strumming: D D U D U D U D

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: