నా కోసమా

పాట రచయిత: ఇమ్మీ రాజ్
Lyricist: Emmy Raj


నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము
నా కోసమా ఈ ప్రాణ త్యాగము (2)
కల్వరిలో శ్రమలు నా కోసమా
కల్వరిలో సిలువ నా కోసమా (2)            || నా కోసమా ||

నా చేతులు చేసిన పాపానికై
నా పాదాలు నడచిన వంకర త్రోవలకై (2)
నీ చేతులలో… నీ పాదాలలో…
నీ చేతులలో నీ పాదాలలో
మేకులు గుచ్చినారే (2)
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు (2)          || నా కోసమా ||

నా మనస్సులో చెడు తలంపులకై
నా హృదిలో చేసిన అవిధేయతకై (2)
నీ శిరస్సుపై… నీ శరీరముపై…
నీ శిరస్సుపై నీ శరీరముపై
ముళ్ళను గుచ్చినారే (2)
యేసయ్యా నాకై సహించావు
యేసయ్యా నాకై భరించావు (2)           || నా కోసమా ||

Naa Kosamaa Ee Siluva Yaagamu
Naa Kosamaa Ee Praana Thyaagamu (2)
Kalvarilo Shramalu Naa Kosamaa
Kalvarilo Siluva Naa Kosamaa (2)               ||Naa Kosamaa ||

Naa Chethulu Chesina Paapaanikai
Naa Paadaalu Nadachina Vankara Throvalakai (2)
Nee Chethulalo… Nee Paadaalalo…
Nee Chethulalo Nee Paadaalalo
Mekulu Guchchinaare (2)
Yesayyaa Naakai Sahinchaavu
Yesayyaa Naakai Bharinchaavu (2)         ||Naa Kosamaa ||

Naa Manassulo Chedu Thalampulakai
Naa Hrudilo Chesina Avidheyathakai (2)
Nee Shirassupai… Nee Shareeramupai…
Nee Shirassupai Nee Shareeramupai
Mullanu Guchchinaare (2)
Yesayyaa Naakai Sahinchaavu
Yesayyaa Naakai Bharinchaavu (2)         ||Naa Kosamaa ||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: