రుచి చూచి ఎరిగితిని

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


రుచి చూచి ఎరిగితిని – యెహోవా ఉత్తముడనియు (2)
రక్షకు నాశ్రయించి – నే ధన్యుడనైతిని (2)         || రుచి చూచి||

గొప్ప దేవుడవు నీవే – స్తుతులకు పాత్రుడ నీవే (2)
తప్పక ఆరాధింతున్ – దయాళుడవు నీవే (2)   || రుచి చూచి||

మహోన్నతుడవగు దేవా – ప్రభావము గలవాడా(2)
మనసార పొగడెదను నీ – ఆశ్చర్యకార్యములన్ (2)   || రుచి చూచి||

మంచి తనము గల దేవా – అతి శ్రేష్టుడవు అందరిలో(2)
ముదమార పాడెద నిన్ను- అతి సుందరడవనియు (2)  || రుచి చూచి||

కృతజ్ఞతా చెల్లింతున్ – ప్రతి దాని కొరకు నేను (2)
క్రీస్తుని యందే తృప్తి – పొంది హర్షించెదను (2)     || రుచి చూచి||

ప్రార్ధింతును ఎడతెగక – ప్రభు సన్నిధిలో చేరి (2)
సంపూర్ణముగ పొందెదను – అడుగువాటన్నిటిని (2)    || రుచి చూచి||


Ruchi Choochi Erigithini – Yehovaa Uththamudaniyu (2)
Rakshaku Naashrayinchi – Ne Dhanyudanaithini (2)

Goppa Devudavu Neeve – Stuthulaku Paathruda Neeve (2)
Thaappaka Aaraadhinthun – Dayaaludavu Neeve (2)  ||Ruchi Choochi||

Mahonnathudavagu Devaa – Prabhaavamu Galavaadaa (2)
Manasaara Pogadedanu Nee – Aascharya Kaaryamulan (2) ||Ruchi Choochi||

Manchi Thanamugala Devaa – Athishreshtudavu Andarilo (2)
Mudamaara Paadeda Ninnu – Athi Sundarudavaniyu (2) ||Ruchi Choochi||

Kruthagnathaa Chellinthun – Prathi Daani Koraku Nenu (2)
Kreesthuni Yande Thrupthi – Pondi Harshinchedanu (2)  ||Ruchi Choochi||

Praardhinthunu Edathegaka – Prabhu Sannidhilo Cheri (2)
Sampoornamuga Pondedanu – Aduguvaatannitini (2)  ||Ruchi Choochi||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

A       E    A    E        A
Ruchi Choochi Erigithini – Yehovaa Uththamudaniyu (2)
        E      B    E  A
Rakshaku Naashrayinchi – Ne Dhanyudanaithini (2)
 A     E  A      E        A 
Goppa Devudavu Neeve – Stuthulaku Paathruda Neeve (2)
   B     D  A    E    A
Thaappaka Aaraadhinthun – Dayaaludavu Neeve (2) ||Ruchi Choochi||

A    E    A      E        A 
Mahonnathudavagu Devaa – Prabhaavamu Galavaadaa (2)
  B       D  A       E    A
Manasaara Pogadedanu Nee – Aascharya Kaaryamulan (2) ||Ruchi Choochi||

A     E    A      E        A 
Manchi Thanamugala Devaa – Athishreshtudavu Andarilo (2)
  B     D   A     E    A
Mudamaara Paadeda Ninnu – Athi Sundarudavaniyu (2) ||Ruchi Choochi||

A     E      A      E       A 
Kruthagnathaa Chellinthun – Prathi Daani Koraku Nenu (2)
   B      D  A       E    A
Kreesthuni Yande Thrupthi – Pondi Harshinchedanu (2) ||Ruchi Choochi||

A     E  A      E         A 
Praardhinthunu Edathegaka – Prabhu Sannidhilo Cheri (2)
  B     D   A     E     A
Sampoornamuga Pondedanu – Aduguvaatannitini (2) ||Ruchi Choochi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: