ప్రభు యేసు నా రక్షకా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


ప్రభు యేసు నా రక్షకా
నొసగు కన్నులు నాకు
నిరతము నే నిన్ను జూడ (2)
అల్ఫయు నీవే – ఒమేగయు నీవే (2)          ||ప్రభు యేసు||

ప్రియుడైన యోహాను పత్మాసులో
ప్రియమైన యేసు నీ స్వరూపము (2)
ప్రియమార జూచి బహు ధన్యుడయ్యె
ప్రియ ప్రభు నిన్ను జూడనిమ్ము (2)          ||ప్రభు యేసు||

లెక్కలేని మార్లు పడిపోతిని
దిక్కులేనివాడ నేనైతిని (2)
చక్కజేసి నా నేత్రాలు దెరచి
గ్రక్కున నిన్ను జూడనిమ్ము (2)             ||ప్రభు యేసు||

ఎరిగి యెరిగి నే చెడిపోతిని
యేసు నీ గాయము రేపితిని (2)
మోసపోతి నేను దృష్టి దొలగితి
దాసుడ నన్ను జూడనిమ్ము (2)             ||ప్రభు యేసు||

ఎందరేసుని వైపు చూచెదరో
పొందెదరు వెల్గు ముఖమున (2)
సందియంబు లేక సంతోషించుచు
ముందుకు పరుగెత్తెదరు (2)             ||ప్రభు యేసు||

విశ్వాసకర్తా ఓ యేసు ప్రభూ
కొనసాగించువాడా యేసు ప్రభూ (2)
వినయముతో నేను నీ వైపు జూచుచు
విసుగక పరుగెత్త నేర్పు (2)             ||ప్రభు యేసు||

కంటికి కనబడని వెన్నియో
చెవికి వినబడని వెన్నియో (2)
హృదయ గోచరము కాని వెన్నియో
సిద్ధపరచితివ నాకై (2)                 ||ప్రభు యేసు||

లోక భోగాలపై నా నేత్రాలు
సోకకుండునట్లు కృప జూపుము (2)
నీ మహిమ దివ్య స్వరూపమును
నిండార నను జూడనిమ్ము (2)          ||ప్రభు యేసు||

Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
Nosagu Kannulu Naaku
Nirathamu Ne Ninnu Jooda (2)
Alphayu Neeve Omegayu Neeve (2)           ||Prabhu Yesu||

Priyudaina Yohaanu Pathmaasulo
Priyamaina Yesu Nee Swaroopamu (2)
Priyamaara Joochi Bahu Dhanyudayye
Priya Prabhu Ninnu Joodanimmu (2)          ||Prabhu Yesu||

Lekkaleni Maarlu Padipothini
Dikkulenivaada Nenaithini (2)
Chakkajesi Naa Nethraalu Derachi
Grakkuna Ninnu Joodanimmu (2)            ||Prabhu Yesu||

Erigi Yerigi Ne Chedipothini
Yesu Nee Gaayamu Repithini (2)
Mosapothi Nenu Drushti Dolagithi
Daasuda Nannu Joodanimmu (2)          ||Prabhu Yesu||

Endaresuni Vaipu Choochedaro
Pondedaru Velgu Mukhamuna (2)
Sandiyambu Leka Santhoshinchuchu
Munduku Parugeththedaru (2)          ||Prabhu Yesu||

Vishwaasakarthaa O Yesu Prabhuu
Konasaaginchuvaadaa Yesu Prabhuu (2)
Vinayamutho Nenu Nee Vaipu Joochuchu
Visugaka Parugeththa Nerpu (2)          ||Prabhu Yesu||

Kantiki Kanabadani Venniyo
Cheviki Vinabadani Venniyo (2)
Hrudaya Gocharamu Kaani Venniyo
Sidhdhaparachithiva Naakai (2)           ||Prabhu Yesu||

Loka Bhogaalapai Naa Nethraalu
Sokakundunatlu Krupa Joopumu (2)
Nee Mahima Divya Swaroopamunu
Nindaara Nanu Joodanimmu (2)          ||Prabhu Yesu||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

D        Bm 
Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
D   Bm             
Nosagu Kannulu Naaku
D     A    D 
Nirathamu Ne Ninnu Jooda (2)
    Bm  G    D    
Alphayu Neeve Omegayu Neeve (2)     ||Prabhu Yesu||
D  Bm      D    G
Priyudaina Yohaanu Pathmaasulo
   A          D
Priyamaina Yesu Nee Swaroopamu (2)
A    G   A     G 
Priyamaara Joochi Bahu Dhanyudayye
A   G        A  D
Priya Prabhu Ninnu Joodanimmu (2)    ||Prabhu Yesu||
D  Bm     D    G
Lekkaleni Maarlu Padipothini
    A        D
Dikkulenivaada Nenaithini (2)
 A    G   A     G 
Chakkajesi Naa Nethraalu Derachi
A    G     A  D
Grakkuna Ninnu Joodanimmu (2)     ||Prabhu Yesu||

D    Bm   D    G
Erigi Yerigi Ne Chedipothini
 A           D
Yesu Nee Gaayamu Repithini (2)
A    G    A    G 
Mosapothi Nenu Drushti Dolagithi
A    G     A  D
Daasuda Nannu Joodanimmu (2)     ||Prabhu Yesu||
D    Bm     D   G
Endaresuni Vaipu Choochedaro
A           D
Pondedaru Velgu Mukhamuna (2)
A    G     A    G 
Sandiyambu Leka Santhoshinchuchu
A    G    A  D
Munduku Parugeththedaru (2)      ||Prabhu Yesu||
D    Bm     D   G
Vishwaasakarthaa O Yesu Prabhuu
A               D
Konasaaginchuvaadaa Yesu Prabhuu (2)
A    G     A     G 
Vinayamutho Nenu Nee Vaipu Joochuchu
A    G      A  D
Visugaka Parugeththa Nerpu (2)     ||Prabhu Yesu||
D    Bm     D   G
Kantiki Kanabadani Venniyo
A           D
Cheviki Vinabadani Venniyo (2)
A    G     A    G 
Hrudaya Gocharamu Kaani Venniyo
A    G     A  D
Sidhdhaparachithiva Naakai (2)     ||Prabhu Yesu||

D   Bm     D    G
Loka Bhogaalapai Naa Nethraalu
A           D
Sokakundunatlu Krupa Joopumu (2)
A    G     A    G 
Nee Mahima Divya Swaroopamunu
A    G     A  D
Nindaara Nanu Joodanimmu (2)     ||Prabhu Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: