ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద

పాట రచయిత: డేనియల్ డబ్ల్యూ విట్టల్
Lyricist: Daniel W Whittle

ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
వర్షింపజేయు మీశ
ఆశతో నమ్మి యున్నాము
నీ సత్య వాగ్దత్తము

ఇమ్మాహి మీద
క్రుమ్మరించుము దేవా
క్రమ్మర ప్రేమ వర్షంబున్
గ్రుమ్మరించుము దేవా

ఓ దేవా పంపింపవయ్యా
నీ దీవెన ధారలన్
మా దాహమెల్లను బాపు
మాధుర్యమౌ వర్షమున్      || ఇమ్మాహి ||

మా మీద కురియించు మీశ
ప్రేమ ప్రవాహంబులన్
సమస్త దేశంబు మీద
క్షామంబు పోనట్లుగన్        || ఇమ్మాహి ||

ఈనాడే వర్షింపు మీశ
నీ నిండు దీవెనలన్
నీ నామమందున వేడి
సన్నుతి బ్రౌర్ధింతుము     || ఇమ్మాహి ||

Aasheervaadambul Maa Meeda
Varshimpajeyu Meesha
Aashatho Nammi Yunnaamu
Nee Sathya Vaagdaththamu

Immaahi Meeda
Krummarinchumu Devaa
Krammara Prema Varshambun
Grummarinchumu Devaa

O Deva Pampimpavayyaa
Nee Deevena Dhaaralan
Maa Daahamellanu Baapu
Maadhuryamou Varshamun       || Immaahi ||

Maa Meeda Kiriyinchu Meesha
Prema Pravaahambulan
Samastha Deshambu Meeda
Kshaamambu Ponatlugan         || Immaahi ||

Eenaade Varshimpu Meesha
Nee Nindu Deevenalan
Nee Naamamanduna Vedi
Sannuthi Brourdhinthumu        || Immaahi ||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: