నా ప్రాణమా నీకే వందనం

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా ప్రాణమా యేసయ్యా… నా ధ్యానమా యేసయ్యా

నా ప్రాణమా నీకే వందనం
నా స్నేహమా నీకే స్తోత్రము (2)
నిను నే కీర్తింతును
మనసారా ధ్యానింతును (2)
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ
హల్లెలూయ హల్లెలూయ నా యేసయ్యా (2)       ||నా ప్రాణమా||

నిను విడచి ఉండలేనయ్యా
నా దేవ క్షణమైనా బ్రతుకలేనయ్యా (2)

సర్వ భూమికి మహారాజ నీవే పూజ్యుడవు
నన్ను పాలించే పాలకుడా నీవే పరిశుద్ధ్దుడా (2)
సమస్త భూజనులా స్తోత్రములపై ఆసీనుడా (2)
మోకరించి ప్రనుతింతును (2) ||హల్లెలూయ||

మహిమ కలిగిన లోకములో నీవే రారాజువూ
నీ మహిమతో నను నింపిన సర్వశక్తుడవు (2)
వేవేల దూతలతో పొగడబడుచున్న ఆరాధ్యుడా (2)
మోకరించి ప్రనుతింతును (2) ||హల్లెలూయ||

Naa Praanamaa Yesayyaa… Naa Dhyaanamaa Yesayyaa

Naa Praanamaa Neeke Vandanam
Naa Snehamaa Neeke Sthothramu (2)
Ninu Ne Keerthinthunu
Manasaara Dhyaaninthunu (2)
Hallelooya Hallelooya Hallelooya
Hallelooya Hallelooya Naa Yesayyaa (2)       ||Naa Praanamaa||

Ninu Vidachi Undalenayyaa
Naa Deva Kshanamaina Brathukalenayyaa (2)

Sarva Bhoomiki Maharaaja Neeve Poojyudavu
Nannu Paalinche Paalakudaa Neeve Parishuddhdhudaa (2)
Samastha Bhoojanulaa Sthothramulapai Aaseenudaa (2)
Mokarinchi Pranuthinthunu (2)        ||Hallelooya||

Mahima Kaligina Lokamulo Neeve Raaraajuvoo
Nee Mahimatho Nanu Nimpina Sarvashakthudavu (2)
Vevela Doothalatho Pogadabaduchunna Aaraadhyudaa (2)
Mokarinchi Pranuthinthunu (2)        ||Hallelooya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply