నా నాథుడా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


నా నాథుడా నా యుల్లమిచ్చితి నీకు (2)
అన్నియు నీకై వీడి – నిన్నే వెంబడించితిని (2)
పెన్నుగ నాలో నాటుమా (2) ప్రేమన్        ||నా నాథుడా||

దేవాలయ విగ్రహముల్ – దేవతలు వేయిలక్షల్ (2)
యావత్తు పెంటయనుచు (2) నిదిగో         ||నా నాథుడా||

ఆదియంత రహితుడ – ఆత్మల నాయకుడా (2)
ఆశ కల్గించు నాలోన (2) నీవే             ||నా నాథుడా||

పరిశుద్ధ యవతరుడా – మరియు తేనె అమృతుడా (2)
కరుణతో నన్ను గావుమా (2) యిప్పుడు        ||నా నాథుడా||

భూతలమునకు వేంచేసి – పాతకుల ప్రేమించితివి (2)
పాతకుడ నేనైతిని (2) మహా          ||నా నాథుడా||

ఆద్యంతము లేనట్టి – బీదలకు ధన నిధీ (2)
సదయుడా నన్ను చూడుమా (2) యిపుడు        ||నా నాథుడా||

హల్లెలూయ గీతమును – ఎల్లెడల చాటించెదను (2)
ఉల్లమందానంద ధ్వని (2) యిదియే       ||నా నాథుడా||


Naa Naathudaa Naa Yullamichchithi Neeku (2)
Anniyu Neekai Veedi – Ninne Vembadinchithini (2)
Pennuga Naalo Naatumaa (2) Preman      ||Naa Naathudaa||

Devaalaya Vigrahamul – Devathalu Veyi Lakshal (2)
Yaavaththu Pentayanuchu (2) Nidigo      ||Naa Naathudaa||

Aadiyantha Rahithuda – Aathmala Naayakudaa (2)
Aasha Kalginchu Naalona (2) Neeve        ||Naa Naathudaa||

Parishudhdha Yavatharudaa – Mariyu Thene Amruthudaa (2)
Karunatho Nannu Gaavumaa (2) Yippudu      ||Naa Naathudaa||

Bhoothalamunaku Vemchesi – Paathakula Preminchithivi (2)
Paathakuda Nenaithini (2) Mahaa      ||Naa Naathudaa||

Aadyanthamu Lenatti – Beedalaku Dhana Nidhee (2)
Sadayudaa Nannu Choodumaa (2) Yipudu       ||Naa Naathudaa||

Hallelooya Geethamunu – Elledala Chaatinchedanu (2)
Ullamandaananda Dhvani (2) Yidiye       ||Naa Naathudaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply