అన్ని నామముల కన్న

పాట రచయిత: ఎం జ్యోతి రాజు
Lyricist: M Jyothi Raju

అన్ని నామముల కన్న పై నామము – యేసుని నామము
ఎన్ని తరములకైనా ఘనపరచ దగినది – క్రీస్తేసు నామము (2)
యేసు నామము జయం జయము
సాతాను శక్తుల్ లయం లయము (2)
హల్లెలూయ హొసన్న హల్లెలూయా – హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)

పాపముల నుండి విడిపించును
యేసుని నామము (2)
నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును
క్రీస్తేసు నామము (2)       ||యేసు నామము ||

సాతాను పై అధికార మిచ్చును
శక్తి గల యేసు నామము (2)
శత్రు సమూహము పై జయమునిచ్చును
జయశీలుడైన యేసు నామము (2)        ||యేసు నామము ||

స్తుతి ఘన మహిమలు చెల్లించుచు
క్రొత్త కీర్తన పాడెదము (2)
జయ ధ్వజమును పైకెత్తి కేకలతో
స్తోత్ర గానము చేయుదము (2)            ||యేసు నామము ||

Anni Naamamula Kanna Pai Naamau – Yesuni Naamamu
Enni Tharamulakainaa Ghanaparacha Daginadi – Kreesthesu Naamamu (2)
Yesu Naamamu Jayam Jayamu
Saathaanu Shakthul Layam Layamu (2)
Hallelooya Hosanna Hallelooyaa – Hallelooyaa Aamen (2)

Paapamula Nundi Vidipinchunu
Yesuni Naamamu (2)
Nithya Narakaagnilo Nundi Rakshinchunu
Kreesthesu Naamamu (2)   ||Yesu Naamamu||

Saathaanupai Adhikaaramichchunu
Shakthigala Yesu Naamamu (2)
Shathru Samoohamupai Jayamu Nichchunu
Jayasheeludaina Yesu Naamamu (2)      ||Yesu Naamamu||

Sthuthi Ghana Mahimalu Chellinchuchu
Kroththa Keerthana Paadedamu (2)
Jaya Dhvajamunu Paikeththi Kekalatho
Sthothra Gaanamu Cheyudamu (2)         ||Yesu Naamamu||

E          A       B      E
Anni Naamamula Kanna Pai Naamamu - Yesuni Naamamu
E         A            B        E
Enni Tharamulakainaa Ghanaparacha Daginadi - Kreesthesu Naamamu
Chorus
E       A
Yesu Naamamu - Jayam Jayamu
F#m    B     A     E
Saathaanu Shakthul - Layam Layamu  (2)
E          A
Hallelujah Hosanna - Hallelujah
F#m  B     E
Hallelujah - Aamen  (2)
 
Verse 1
E       A       B      E
Paapamulanundi Vidipinchunu - Yesuni Naamamu (2)
E             A       B        E
Nithya Narakaagni Lonunchi Rakshinchunu - Kreesthesu Naamamu (2)    ||Yesu||
Verse 2
E         A       B             E
Saathaanu Pai Adhikaaramichunu - Shakthi Gala Yesu Naamamu (2)
E           A          B           E
Shathru Samoohamu Pai Jayamichchunu Jaya Sheeludaina Yesu Naamamu (2)  ||Yesu||
Verse 3 
E       A       B     E
Rogamulanundi Vidipinchunu - Yesuni Namamu (2)
E          A        B           E 
Samastha Baadhalanu Tholaginchunu - Shakthigala Yesu Naamamu (2) ||Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

7 comments

 1. This is very is very powerful song ever one should sing this I’m in the morning. Coz we get Satan acts under our foot

Leave a Reply

%d bloggers like this: