చాలునయ్యా చాలునయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:

చాలునయ్యా చాలునయ్యా
నీ కృప నాకు చాలునయ్యా (2)
ప్రేమామయుడివై ప్రేమించావు
కరుణామయుడివై కరుణించావు (2)
తల్లిగ లాలించి తండ్రిగ ప్రేమించే (2)
ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)          ||చాలునయ్యా||

జిగటగల ఊభిలో పడియుండగా
నా అడుగులు స్థిరపరచి నిలిపితివయ్యా (2)
హిస్సోపుతో నన్ను కడుగుము యేసయ్యా
హిమము కంటెను తెల్లగ మార్చయ్యా
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మేస్సీయా
నా జీవితమంతా అర్పింతు నీకయ్యా
ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)      ||చాలునయ్యా||

బంధువులు స్నేహితులు త్రోసేసినా
తల్లిదండ్రులే నన్ను వెలివేసినా (2)
నన్ను నీవు విడువనే లేదయ్యా
మిన్నగ ప్రేమించి రక్షించినావయ్యా
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సీయ
నీ సాక్షిగా నేను ఇలా జీవింతునయ్యా
ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)        ||చాలునయ్యా||

Chaalunayyaa Chaalunayyaa
Nee Krupa Naaku Chaalunayyaa (2)
Premaamayudivai Preminchaavu
Karunaamayudivai Karuninchaavu (2)
Thalliga Laalinchi Thandriga Preminche (2)
Premaa Karunaa Nee Krupa Chaalu (2)      ||Chaalunayyaa||

Jigatagala Oobhilo Padiyundagaa
Naa Adugulu Sthiraparachi Nilipithivayyaa (2)
Hissoputho Nannu Kadugumu Yesayyaa
Himamu Kantenu Thellaga Maarchayyaa
Neekemi Chellinthu Naa Manchi Messeeya
Naa Jeevithamantha Arpinthu Neekayyaa
Premaa Karunaa Nee Krupa Chaalu (2)         ||Chaalunayyaa||

Bandhuvulu Snehithulu Throsesinaa
Thallidandrule Nannu Velivesinaa (2)
Nannu Neevu Viduvane Ledayyaa
Minnaga Preminchi Rakshinchinaavayyaa
Neekemi Chellinthu Naa Manchi Messeeya
Nee Saakshigaa Nenu Ila Jeevithunayyaa
Premaa Karunaa Nee Krupa Chaalu (2)          ||Chaalunayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply