ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు

పాట రచయిత: సిరివెళ్ల హనోక్
Lyricist: Sirivella Hanok

ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
నను ఆదరించిన నా దేవుడు (2)
హీనుడనైనా బలహీనుడనైనా
కురూపినైనా కఠినుడనైనా (2)       ||ఒకని||

ఒకసారి నేను నీ మందనుండి
నే తప్పిపోయిన వేళ (2)
నను వెదకితివయ్యా కాపాడితివయ్యా (2)
నీ చంకపెట్టితివా యేసయ్యా (2)      ||ఒకని||

నీ సన్నిధినుండి నే దూరమవగా
చిక్కాను దొంగ చేతిలోన (2)
నను దోచిపోగా నను దాటిపోగా (2)
బ్రతికింప వచ్చితివా యేసయ్యా (2)       ||ఒకని||

Okani Thalli Aadarinchunatlu
Nanu Aadarinchina Naa Devudu (2)
Heenudanainaa Balaheenudanainaa
Kuroopinainaa Katinudanainaa (2)      ||Okani||

Okasaari Nenu Nee Mandanundi
Ne Thappipoyina Vela (2)
Nanu Vedakithivayyaa Kaapaadithivayyaa (2)
Nee Chankapettithivaa Yesayyaa (2)     ||Okani||

Nee Sannidhinundi Ne Dooramavagaa
Chikkaanu Donga Chethilona (2)
Nanu Dochipogaa Nanu Daatipogaa (2)
Brathikimpa Vachchithivaa Yesayyaa (2)    ||Okani||

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply