జాగ్రత్త భక్తులారా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

జాగ్రత్త, భక్తులారా పిలుపిదే ప్రభు యేసు వేగవచ్చును
వందనం, హోసన్న, రాజాధి రాజు వచ్చును
వినుమార్భాటము బూరధ్వనియు ప్రధానదూత శబ్దము

చాలా రాత్రి గడిచిపోయే చూడు పగలు వచ్చెనుగా
విడువుము అంధకార క్రియలు తేజో ఆయుధముల ధరించుము ||జాగ్రత్త||

గుర్తులన్ని నెరవేరినవి నోవహు కాలము తలచుము
లోతు భార్యను మరచిపోకు మేలుకొనెడి సమయము వచ్చె ||జాగ్రత్త||

మన దినములు లెక్కింపబడెను మేల్కొనువారికి భయమేమి
ఘనముగ వారెత్తబడుదురు యెవరు ప్రభువుతో నడచెదరో ||జాగ్రత్త||

దైవజనులు కలుతురు గగనమున – ప్రభునందు మృతులు జీవింతురు
మేఘమునందు ఎల్లరు చేరి అచ్చటనే ప్రభుని గాంతురు ||జాగ్రత్త||

క్రియలను బట్టి ప్రతిఫలమిచ్చును విజయులే దాని పొందెదరు
ప్రీతిగ పల్కును ప్రభువే మనతో నావన్నియు మీవేయనుచు ||జాగ్రత్త||

Jaagraththa, Bhakthulaaraa Pilupide Prabhu Yesu Vegavachchunu
Vandanam, Hosanna, Raajaadhi Raaju Vachchunu
Vinumaarbhaatamu Booradhwaniyu Pradhaana Dootha Shabdamu

Chaalaa Raathri Gadichipoye Choodu Pagalu Vachchenugaa
Viduvumu Andhakaara Kriyalu Thejo Aayudhamula Dharinchumu ||Jaagraththa||

Gurthulanni Neraverinavi Novahu Kaalamu Thalachumu
Lothu Bhaaryanu Marachipoku Melukonedi Samayamu Vachche ||Jaagraththa||

Mana Dinamulu Lekkimpabadenu Melkonuvaariki Bhayamemi
Ghanamuga Vaareththabaduduru Yevaru Prabhuvutho Nadachedaro ||Jaagraththa||

Daiva Janulu Kaluthuru Gaganamuna – Prabhunandu Mruthulu Jeevinthuru
Meghamunandu Ellaru Cheri Achchatane Prabhuni Gaanthuru ||Jaagraththa||

Kriyalanu Batti Prathiphalamichchunu Vijayule Daani Pondedaru
Preethiga Palkunu Prabhuve Manatho Naavanniyu Meeveyanuchu ||Jaagraththa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply