నే యేసుని వెలుగులో

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను
రాత్రింబగలాయనతో నడిచెదను
వెల్గున్ నడిచెదను – వెంబడిచెదను
యేసుడే నా రక్షకుడు

నడిచెద నే ప్రభు యేసునితో
నడిచెద నే ప్రభు హస్తముతో
కాంతిలో నుండగ జయగాంతును
యేసునే నే వెంబడింతును

నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను
గాడంబగు చీకటిలో భయపడను
ఆత్మతో పాడుచు సాగిపోవుదును
యేసుడే నా ప్రియుండు         ||నడిచెద||

నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను
వెల్గులో ప్రభు స్వరము నే వినుచుందును
సర్వమిచ్చెదను చెంతనుండెదను
యేసుడే ప్రేమామయుడు         ||నడిచెద||

నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను
దిన సహాయము నే పొందెదను
సుఖ దుఃఖమైన మరణంబైన
యేసుడే నా యండనుండును         ||నడిచెద||

నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను
నా దృష్టిని ప్రభుపై నుంచెదను
సిల్వ ధ్వజమునే బట్టి వెళ్లెదను
యేసుడే నా చెంత నుండును         ||నడిచెద||

Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
Raathrimbagalaayanatho Nadichedanu
Velgun Nadichedanu – Vembadinchedanu
Yesude Naa Rakshakudu

Nadicheda Ne Prabhu Yesunitho
Nadicheda Ne Prabhu Hasthamutho
Kaanthilo Nundaga Jayagaanthunu
Yesune Ne Vembadinthunu

Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
Gaadhambagu Cheekatilo Bhayapadanu
Aathmatho Paaduchu Saagipovudunu
Yesude Naa Priyundu       ||Nadicheda||

Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
Velgulo Prabhu Swaramu Ne Vinuchundunu
Sarvamichchedanu Chenthanundedanu
Yesude Premaamayudu        ||Nadicheda||

Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
Dina Sahaayamu Ne Pondedanu
Sukha Dukhamaina Maranambaina
Yesude Naa Yandanundunu        ||Nadicheda||

Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
Naa Drushtini Prabhupai Nunchedanu
Silva Dhwajamune Batti Velledanu
Yesude Naa Chentha Nundunu        ||Nadicheda||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

D     Bm    A
Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
  Em          A    D
Raathrimbagalaayanatho Nadichedanu
    Bm      G      Em
Velgun Nadichedanu – Vembadinchedanu
   A       D
Yesude Naa Rakshakudu
D     Bm    G   A 
Nadicheda Ne Prabhu Yesunitho
     G     A    D
Nadicheda Ne Prabhu Hasthamutho
        Bm G    Em
Kaanthilo Nundaga Jayagaanthunu
    A       D
Yesune Ne Vembadinthunu
D     Bm    A
Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
  Em          A    D
Gaadhambagu Cheekatilo Bhayapadanu
     Bm    G     Em
Aathmatho Paaduchu Saagipovudunu
  A       D
Yesude Naa Priyundu    ||Nadicheda||
D     Bm    A
Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
  Em           A    D
Velgulo Prabhu Swaramu Ne Vinuchundunu
     Bm    G     Em
Sarvamichchedanu Chenthanundedanu
  A       D
Yesude Premaamayudu    ||Nadicheda||
D     Bm    A
Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
 Em       A    D
Dina Sahaayamu Ne Pondedanu
   Bm     G     Em
Sukha Dukhamaina Maranambaina
  A         D
Yesude Naa Yandanundunu    ||Nadicheda||
D     Bm    A
Ne Yesuni Velugulo Nadichedanu
  Em         A    D
Naa Drushtini Prabhupai Nunchedanu
   Bm     G      Em
Silva Dhwajamune Batti Velledanu
  A          D
Yesude Naa Chentha Nundunu    ||Nadicheda||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply