అందరు నన్ను విడచినా

పాట రచయిత:
Lyricist:

అందరు నన్ను విడచినా
నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)
నా తల్లియు నీవే
నా తండ్రియు నీవే
నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా (2)

లోకము నన్ను విడచినా
నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)
నా బంధువు నీవే
నా మిత్రుడ నీవే
నా బంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా (2)

వ్యాధులు నన్ను చుట్టినా
బాధలు నన్ను ముట్టినా (2)
నా కొండయు నీవే
నా కోటయు నీవే
నా కొండ కోట నీవే యేసయ్యా (2)

నేను నిన్ను నమ్ముకొంటిని
నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)
నా తోడుయు నీవే
నా నీడయు నీవే
నా తోడు నీడ నీవే యేసయ్యా (2)     ||అందరు నన్ను||

Andaru Nannu Vidachinaa
Neevu Nannu Viduvanantive (2)
Naa Thalliyu Neeve
Naa Thandriyu Neeve
Naa Thalli Thandri Neeve Yesayyaa (2)

Lokamu Nannu Vidachinaa
Neevu Nannu Viduvanantive (2)
Naa Bandhuvu Neeve
Naa Mithruda Neeve
Naa Bandhu Mithruda Neeve Yesayyaa (2)

Vyaadhulu Nannu Chuttinaa
Baadhalu Nannu Muttinaa (2)
Naa Kondayu Neeve
Naa Kotayu Neeve
Naa Konda Kota Neeve Yesayyaa (2)

Nenu Ninnu Nammukontini
Neevu Nannu Viduvanantive (2)
Naa Thoduyu Neeve
Naa Needayu Neeve
Naa Thodu Needa Neeve Yesayyaa (2)     ||Andaru Nannu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: