నీ ప్రేమ ఎంతో

పాట రచయిత: అబ్రహాం
Lyricist: Abraham

నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం (2) యేసు
యేసయ్యా నీ ప్రేమ మధురం
యేసయ్యా మధురాతి మధురం (2)     ||నీ ప్రేమ||

మరచిపోనిది నీ ప్రేమా
నన్ను మార్చుకున్నది నీ ప్రేమా
కన్ను రెప్ప లాంటిది నీ ప్రేమా
జీవ కాలముండును నీ ప్రేమా (2)      ||నీ ప్రేమ||

సిలువకెక్కెను నీ ప్రేమా
నాకు విలువ నిచ్చెను నీ ప్రేమా
నాకై మరణించెను నీ ప్రేమా
నాకై తిరిగి లేచెను నీ ప్రేమా (2)     ||నీ ప్రేమ||

తల్లికుండునా నీ ప్రేమా
సొంత చెల్లికుండునా నీ ప్రేమా
అన్నకుండునా నీ ప్రేమా
కన్న తండ్రికుండునా నీ ప్రేమా (2)       ||నీ ప్రేమ||

త్యాగమున్నది నీ ప్రేమలో
దీర్ఘ శాంతమున్నది నీ ప్రేమలో
బలమున్నది నీ ప్రేమలో
గొప్ప భాగ్యమున్నది నీ ప్రేమలో (2)         ||నీ ప్రేమ||

Nee Prema Entho Entho Madhuram (2) Yesu
Yesayyaa Nee Prema Madhuram
Yesayyaa Madhuraathi Madhuram (2)   ||Nee Prema||

Marachiponidi Nee Premaa
Nannu Maarchukunnadi Nee Premaa
Kannu Reppa Laantidi Nee Premaa
Jeeva Kaalamundunu Nee Premaa (2)      ||Nee Prema||

Siluvakekkenu Nee Premaa
Naaku Viluva Nichchenu Nee Premaa
Naakai Maraninchenu Nee Premaa
Naakai Thirigi Lechenu Nee Premaa (2)        ||Nee Prema||

Thallikundunaa Nee Premaa
Sontha Chellikundunaa Nee Premaa
Annakundunaa Nee Premaa
Kanna Thandrikundunaa Nee Premaa (2)     ||Nee Prema||

Thyaagamunnadi Nee Premalo
Deergha Shaanthamunnadi Nee Premalo
Balamunnadi Nee Premalo
Goppa Bhaagyamunnadi Nee Premalo (2)    ||Nee Premaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: