నీతో సమమెవరు

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీతో సమమెవరు – నీలా ప్రేమించేదవరు
నీలా క్షమియించేదెవరు – యేసయ్యా
నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన – వారెవరు (2)

లోక బంగారము – ధన ధాన్యాదులు
ఒక పోగేసినా – నీతో సరితూగునా
జీవ నదులన్నియు – సర్వ సంద్రములు
ఒకటై ఎగసినా – నిన్ను తాకగలవా
లోక సౌఖ్యాలన్నీ ఒక చోట కుమ్మరించిన
నీవేగా చాలిన దేవుడవు       ||నీతో||

పలు వేదాలలో – మత గ్రంథాలలో
పాపమే సోకని – పరిశుద్దుడేడి
పాప పరిహారార్థం – సిలువ మరణమొంది
తిరిగి లేచినట్టి – దైవ నరుడెవ్వరు
నీలా పరిశుద్ధ దేవుడెవరున్నారయ్యా
నీవేగా మంచి దేవుడవు        ||నీతో||

నేను వెదకకున్నా – నాకు దొరికితివి
నేను ప్రేమించకున్నా – నన్ను ప్రేమించితివి
పలు గాయాలు చేసి – తరచు రేపితిని
నన్నెంతో సహించి – క్షమియించితివి
నీలా జాలిగల ప్రేమగల దేవుడేడి
నీవేగా విమోచకుడవు       ||నీతో||

Neetho Samamevaru – Neelaa Preminchedavru
Neelaa Kshamiyinchedevaru – Yesayyaa
Neelaa Paapikai Praanam Pettina – Vaarevaru (2)

Loka Bangaaramu – Dhana Dhaanyaadulu
Oka Pogesinaa – Neetho Sarithoogunaa
Jeeva Nadulanniyu – Sarva Sandramulu
Okatai Egasinaa – Ninnu Thaakagalavaa
Loka Soukhyaalannee Oka Chota Kummarinchina
Neevegaa Chaalina Devudavu         ||Neetho||

Palu Vedaalalo – Matha Granthaalalo
Paapame Sokani – Parishudhdhudedi
Paapa Parihaaraartham – Siluva Maranamondi
Thirigi Lechinatti – Daiva Narudevvaru
Neelaa Parishudhdha Devudevarunnaarayyaa
Neevegaa Manchi Devudavu        ||Neetho||

Nenu Vedakakunnaa – Naaku Dorikithivi
Nenu Preminchakunnaa – Nannu Preminchithivi
Palu Gaayaalu Chesi – Tharachu Repithini
Nannentho Sahinchi – Kshamiyinchithivi
Neelaa Jaaligala Premagala Devudedi
Neevegaa Vimochakudavu       ||Neetho||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: