ఆహా ఆనందమే

పాట రచయిత: మేరీ విజయ్ నన్నేటి
Lyricist: Mary Vijay Nanneti

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే
యేసు పుట్టె ఇలలో (2)
ఆనందమే మహా సంతోషమే
యేసు పుట్టె ఇలలో (2)       ||ఆహా||

యెషయా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే
జన్మించె కుమారుండు కన్య గర్భమందున (2)      ||ఆనందమే||

మీకా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే
ఇశ్రాయేల్ నేలెడివాడు జన్మించె బెత్లేహేమున (2)      ||ఆనందమే||

తండ్రి వాగ్ధానం నేడు నెరవేరే
దేవుని బహుమానం శ్రీ యేసుని జన్మము (2)          ||ఆనందమే||

Aahaa Aanandame Mahaa Santhoshame
Yesu Putte Ilalo (2)
Aanandame Mahaa Santhoshame
Yesu Putte Ilalo (2)        ||Aahaa||

Yeshayaa Pravachanamu Nedu Rujuvaaye
Janminche Kumaarundu Kanya Garbhamanduna (2) ||Aanandame||

Meekaa Pravachanamu Nedu Rujuvaaye
Ishraayel Neledivaadu Janminche Bethlehemuna (2) ||Aanandame||

Thandri Vaagdhaanam Nedu Neravere
Devuni Bahumaanam Shree Yesuni Janmamu (2) ||Aanandame||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply