నీ జల్దరు వృక్షపు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో
నేనానంద భరితుడనైతిని (2)
బలు రక్కసి వృక్షపు గాయములు (2)
ప్రేమా హస్తములతో తాకు ప్రభు (2)     ||నీ జల్దరు||

నా హృదయపు వాకిలి తీయుమని
పలు దినములు మంచులో నిలచితివి (2)
నీ శిరము వానకు తడిచినను (2)
నను రక్షించుటకు వేచితివి (2)    ||నీ జల్దరు||

నీ పరిమళ పుష్ప సుగంధములు
నా రోత హృదయమును నింపినవి (2)
ద్రాక్షా రస ధారల కన్న మరి (2)
నీ ప్రేమే ఎంతో అతి మధురం (2)     ||నీ జల్దరు||

ఓ ప్రియుడా నా అతి సుందరుడా
దవళ వర్ణుడా నాకతి ప్రియుడా (2)
వ్యసనా క్రాంతుడుగా మార్చబడి (2)
నీ సొగసును నాకు నొసగితివి (2)      ||నీ జల్దరు||

Nee Jaldaru Vrukshapu Needalalo
Nenaananda Bharithudanaithini (2)
Balu Rakkasi Vrukshapu Gaayamulu (2)
Premaa Hasthamulatho Thaaku Prabhu (2)      ||Nee Jaldaru||

Naa Hrudayapu Vaakili Theeyumani
Palu Dinamulu Manchulo Nilachithivi (2)
Nee Shiramu Vaanaku Thadichinanu (2)
Nanu Rakshinchutaku Vechithivi (2)      ||Nee Jaldaru||

Nee Parimala Pushpa Sugandhamulu
Naa Rotha Hrudayumunu Nimpinavi (2)
Draakshaa Rasa Dhaarala Kanna Mari (2)
Nee Preme Entho Adthi Madhuram (2)      ||Nee Jaldaru||

O Priyudaa Naa Athi Sundarudaa
Davala Varnudaa Naakathi Priyudaa (2)
Vyasanaa Kraanthudugaa Maarchabadi (2)
Nee Sogasunu Naaku Nosagithivi (2)      ||Nee Jaldaru||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 3rd Fret Chord (D)
D           A
Nee Jaldaru Vrukshapu Needalalo
  G   Em    A   D
Nenaananda Bharithudanaithini (2)
   G         A   D
Balu Rakkasi Vrukshapu Gaayamulu (2)
  G    Em     A   D 
Premaa Hasthamulatho Thaaku Prabhu (2)   ||Nee Jaldaru||
D       Bm    A 
Naa Hrudayapu Vaakili Theeyumani
   Em        A     D
Palu Dinamulu Manchulo Nilachithivi (2)
  G    Em   A    D 
Nee Shiramu Vaanaku Thadichinanu (2)
   G   Em   A    D
Nanu Rakshinchutaku Vechithivi (2)   ||Nee Jaldaru||
D       Bm    A 
Nee Parimala Pushpa Sugandhamulu
  Em        A    D
Naa Rotha Hrudayumunu Nimpinavi (2)
   G   Em      A   D 
Draakshaa Rasa Dhaarala Kanna Mari (2)
  G   Em   A    D
Nee Preme Entho Adthi Madhuram (2)   ||Nee Jaldaru||
D           A
O Priyudaa Naa Athi Sundarudaa
  Em        A    D
Davala Varnudaa Naakathi Priyudaa (2)
   G    Em   A    D 
Vyasanaa Kraanthudugaa Maarchabadi (2)
   G    Em   A    D
Nee Sogasunu Naaku Nosagithivi (2)   ||Nee Jaldaru||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply