నమ్మకమైన నా ప్రభు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


నమ్మకమైన నా ప్రభు
నిన్ను నే స్తుతింతును – నిన్ను నే స్తుతింతును    || నమ్మకమైన ||

కరుణతోడ పిల్చియు – స్థిరపరచి కాపాడిన
స్థిరపరచి కాపాడిన
స్థిరపరచిన నా ప్రభున్
పొగడి నే స్తుతింతును (2)        || నమ్మకమైన ||

ఎన్నో సార్లు నీ కృపన్ – విడచియుంటినో ప్రభు
విడచియుంటినో ప్రభు
మన్ననతోడ నీ దరిన్
చేర్చి నన్ క్షమించితివి (2)       || నమ్మకమైన ||

కృంగియుండు వేళలో – పైకి లేవనెత్తితివి
పైకి లేవనెత్తితివి
భంగ పర్చు సైతానున్
గెల్చి విజయమిచ్చితివి (2)        || నమ్మకమైన ||

నా కాశ్రయశైలమై – కోటగా నీవుంటివి
కోటగా నీవుంటివి
ప్రాకారంపు ఇంటివై
నన్ను దాచియుంటివి (2)          || నమ్మకమైన ||

సత్య సాక్షివై యుండి – నమ్మదగినవాడవై
నమ్మదగినవాడవై
నిత్యుడౌ మా దేవుడా
ఆమేనంచు పాడెద (2)            || నమ్మకమైన ||

Nammakamaina Naa Prabhu
Ninnu Ne Sthuthinthunu – Ninnu Ne Sthuthinthunu  ||Nammakamaina||

Karuna Thoda Pilchiyu – Sthiraparachi Kaapaadina
Sthiraparachi Kaapaadina
Sthiraparachina Naa Prabhun
Pogadi Ne Sthuthinthunu (2)     ||Nammakamaina||

Enno Saarlu Nee Krupan – Vidachiyuntino Prabhu
Vidachiyuntino Prabhu
Mannana Thoda Nee Darin
Cherchi Nan Kshaminchithivi (2)     ||Nammakamaina||

Krungiyundu Velalo – Paiki Levaneththithivi
Paiki Levaneththithivi
Bhanga Parchu Saithaanun
Gelchi Vijayamichchithivi (2)        ||Nammakamaina||

Naa Kaashraya Shailamai – Kotagaa Neevuntivi
Kotagaa Neevuntivi
Praakaarampu Intivai
Nannu Daachiyuntivi (2)        ||Nammakamaina||

Sathya Saakshivai Yundi – Nammadagina Vaadavai
Nammadagina Vaadavai
Nithyudou Maa Devudaa
Aamenanchu Paadeda (2)        ||Nammakamaina||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

C      G  C 
Nammakamaina Naa Prabhu
C7         F  G          C
Ninnu Ne Sthuthinthunu – Ninnu Ne Sthuthinthunu ||Nammakamaina||
C      C7  F  Dm   G     F  C 
Karuna Thoda Pilchiyu – Sthiraparachi Kaapaadina
    G       C
Sthiraparachi Kaapaadina
   Am    F  Dm
Sthiraparachina Naa Prabhun
G          C
Pogadi Ne Sthuthinthunu (2)   ||Nammakamaina||
C   C7    F    Dm   G     F  C 
Enno Saarlu Nee Krupan – Vidachiyuntino na Prabhu
    G      C
Vidachiyuntino Prabhu
  Am    F  Dm
Mannana Thoda Nee Darin
G          C
Cherchi Nan Kshaminchithivi (2)   ||Nammakamaina||
C   C7    F  Dm   G  F    C
Krungiyundu Velalo – Paiki Levaneththithivi
   G       C
Paiki Levaneththithivi
    Am    F  Dm
Bhanga Parchu Saithaanun
G          C
Gelchi Vijayamichchithivi (2)    ||Nammakamaina||
C    C7     F   Dm G   F  C
Naa Kaashraya Shailamai – Kotagaa Neevuntivi
  G      C
Kotagaa Neevuntivi
    Am   F  Dm
Praakaarampu Intivai
G         C
Nannu Daachiyuntivi (2)    ||Nammakamaina||
C      C7  F   Dm  G   F  C
Sathya Saakshivai Yundi – Nammadagina Vaadavai
   G       C
Nammadagina Vaadavai
   Am   F  Dm
Nithyudou Maa Devudaa
G        C
Aamenanchu Paadeda (2)    ||Nammakamaina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply