తెలియదా? నీకు తెలియదా?

పాట రచయిత: ప్రసన్న బోల్డ్
Lyricist: Prasanna Bold


తెలియదా? నీకు తెలియదా?
యేసు తోడుగా ఉన్నాడని (4)

నీవే సాక్షి యేసే దేవుడని
యేసే నీకు సాక్షి ఆయన బిడ్డవని (2)
యేసే నీకు సాక్షి ఆయన బిడ్డవని (2)

తెలియదా? నీకు తెలియదా?
యేసుకున్నదంతా నువ్వేనని (4)

నీ మౌనం పరలోకపు మౌనమని
నీవు మాట్లాడితే పాతాళం వణుకునని (2)
నీవు మాట్లాడితే పాతాళం వణుకునని (2)

తెలియదా? నీకు తెలియదా?
నీవు జత పని వాడవని
తెలియదా? నీకు తెలియదా?
దేవుని జత పని వాడవని (2)

నీ బలహీనతలో యేసే నీ బలం
నీ అవమానములో యేసే నీ ఘనం (2)
నీ అవమానములో యేసే నీ ఘనం (2)

తెలియదా? నీకు తెలియదా?
రాయబారివి అని
తెలియదా? నీకు తెలియదా?
దేవుని రాయబారివి అని (2)

అడుగుము జనములను స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చును
భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగా మార్చును (2)
నీ శత్రువులందరిని పాదపీఠముగ చేయును (2)

తెలియదా? నీకు తెలియదా?
వారసుడు నువ్వేనని
తెలియదా? నీకు తెలియదా?
దేవుని వారసుడు నువ్వేనని (2)

తెలియదా? ఆ ఆ ఆ (2)
నీకు తెలియదా? ఆ ఆ ఆ (2)
నీకు తెలియదా?
తెలియదా? (4)

Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Yesu Thodugaa Unnaadani (4)

Neeve Saakshi Yese Devudani
Yese Neeku Saakshi Aayana Biddavani (2)
Yese Neeku Saakshi Aayana Biddavani (2)

Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Yesukunnadanthaa Nuvvenani (4)

Nee Mounam Paralokapu Mounamani
Neevu Maatlaadithe Paathaalam Vanukunani (2)
Neevu Maatlaadithe Paathaalam Vanukunani (2)

Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Neevu Jatha Panivaadavani
Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Devuni Jatha Panivaadavani (2)

Nee Balaheenathalo Yese Nee Balam
Nee Avamaanamulo Yese Nee Ghanam (2)
Nee Avamaanamulo Yese Nee Ghanam (2)

Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Raayabhaarivi Ani
Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Devuni Raayabhaarivi Ani (2)

Adugumu Janamulanu Swaasthyamugaa Ichchunu
Bhoomini Diganthamula Varaku Soththugaa Maarchunu (2)
Nee Shathruvulandarini Paada Peetamuga Cheyunu (2)

Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Vaarasudu Nuvvenani
Theliyadaa? Neeku Theliyadaa?
Devuni Vaarasudu Nuvvenani (2)

Theliyadaa? Aa Aa Aa (2)
Neeku Theliyadaa? Aa Aa Aa (2)
Neeku Theliyadaa?
Theliyadaa? (4)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply