నిజముగా మొర పెట్టిన

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నిజముగా మొర పెట్టిన
దేవుడాలకించకుండునా
సహనముతో కనిపెట్టిన
సమాధానమీయకుండునా
జీవముగల దేవుడు మౌనముగా ఉండునా
తన పిల్లలకాయన మేలు చేయకుండునా (2) ||నిజముగా||

పరలోక తండ్రినడిగిన
మంచి ఈవులీయకుండునా (2)
కరములెత్తి ప్రార్థించినా
దీవెనలు కురియకుండునా (2)       ||జీవముగల||

సృష్టి కర్త అయిన ప్రభువుకు
మన అక్కర తెలియకుండునా (2)
సరి అయిన సమయానికి
దయచేయక ఊరకుండునా (2)         ||జీవముగల||

సర్వశక్తుడైన ప్రభువుకు
సాధ్యము కానిదుండునా (2)
తన మహిమ కనపరచుటకు
దయ చేయక ఊరకుండునా (2)       ||జీవముగల||

Nijamugaa Mora Pettina
Devudaalakinchakundunaa
Sahanamutho Kanipettina
Samaadhaanameeyakundunaa
Jeevamugala Devudu Mounamugaa Undunaa
Thana Pillalakaayana Melu Cheyakundunaa (2)       ||Nijamugaa||

Paraloka Thandrinadigina
Manchi Eevulueeyakundunaa (2)
Karamuleththi Praarthinchinaa
Deevenalu Kuriyakundunaa (2)        ||Jeevamugala||

Srushti Kartha Aina Prabhuvuku
Mana Akkara Theliyakundunaa (2)
Sari Aina Samayaaniki
Dayacheyaka Oorakundunaa (2)       ||Jeevamugala||

Sarva Shakthudaina Prabhuvuku
Saadhyamu Kaanidundunaa (2)
Thana Mahima Kanaparachutaku
Daya Cheyaka Oorakundunaa (2)      ||Jeevamugala||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply