నశియించు ఆత్మలెన్నియో

పాట రచయిత: రాజ్ ప్రకాష్ పాల్
Lyricist: Raj Prakash Paul


నశియించు ఆత్మలెన్నియో – చేజారి పోవుచుండగా
పరితాప మొందెనేసు – ప్రియమార నిన్ను పిలువ
పరికించుమయ్యా సోదరా ఓ.. ఓ.. ఓ..

నీ పాప భారమంతా – ప్రభు యేసు మోసెగా
నీ పాప గాయములను – ఆ యేసు మాన్పెగా
అసమానమైన ప్రేమ ఘనుమా ఈ సువార్తను (2)
లోకాన చాటగా (4)                   ||నశియించు||

ఈ లోక భోగము – నీకేల సోదరా
నీ పరుగు పందెమందు – గురి యేసుడే కదా
ప్రభు యేసునందే శక్తినొంది సాగుటే కదా (2)
ప్రియ యేసు కోరెను (4)              ||నశియించు||


Nashiyinchu Aathmalenniyo – Chejaari Povuchundagaa
Parithaapa Mondenesu – Priyamaara Ninnu Piluva
Parikinchumayyaa Sodaraa O.. O.. O..

Nee Paapa Bhaaramanthaa – Prabhu Yesu Mosegaa
Nee Paapa Gaayamulanu – Aa Yesu Maanpegaa
Asamaanamaina Prema Ghanumaa Ee Suvaarthanu (2)
Lokaana Chaatagaa (4)            ||Nashiyinchu||

Ee Loka Bhogamu – Neekela Sodaraa
Nee Parugu Pandemandu – Guri Yesude Kadaa
Prabhu Yesunande Shakthinondi Saagute Kadaa (2)
Priya Yesu Korenu (4)           ||Nashiyinchu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply