ప్రీతిగల మన యేసు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ప్రీతిగల మన యేసు – డెంతో గొప్ప మిత్రుడు
మితిలేని దయచేత – హత్తుచు ప్రేమించును
క్రీస్తునొద్ద మన భార – మంత నప్పగించినన్
శక్తిగల యేసు చేత – మోత లెల్ల వీడును

నీతిగల మన యేసు – ధృతిగల మిత్రుడు
మృతి బొంది కృపతో వి – శ్రాంతి కలిగించెను
భీతి నొందు బాపులైన – జింతా క్రాంతులైనను
క్రీస్తు యొక్క దీప్తి చేత – క్రొత్త గతి జూతురు

దయగల మన యేసు – ప్రియమైన మిత్రుడు
మాయలోకమందు నిజా – శ్రయుడై కాపాడును
భయ దుఃఖ శ్రమ లాది – మోయరాని బాధలన్
జయ మొప్ప నేర్పి యేసు – స్థాయి వృద్ది చేయును

ధారుణిలో యేసుగాక – వేరు గొప్ప మిత్రుడా?
పరలోకమందు యేసే – వీరుడౌ రక్షకుడు
నారకుల! గావ వేగా – గ్రూర హింస బొందెను
కరుణించి నిచ్చి ప్రతి – ప్రార్థన నాలించును

Preethigala Mana Yesu – Dentho Goppa Mithrudu
Mithileni Dayachetha – Haththuchu Preminchunu
Kreesthunodda Mana Bhaara – Mantha Nappaginchinan
Shakthigala Yesu Chetha – Motha Lella Veedunu

Neethigala Mana Yesu – Dhruthigala Mithrudu
Mruthi Bondi Krupatho Vi – Shraanthi Kaliginchenu
Bheethi Nondu Baapulaina – Jinthaa Kraanthulainanu
Kreesthu Yokka Deepthi Chetha – Kroththa Gathi Joothuru

Dayagala Mana Yesu – Priyamaina Mithrudu
Maayalokamandu Nijaa – Shrayudai Kaapaadunu
Bhaya Dukha Shrama Laadi – Moyaraani Baadhalan
Jaya Moppa Nerpi Yesu – Sthaayi Vrudhdhi Cheyunu

Dhaarunilo Yesugaaka – Veru Goppa Mithrudaa?
Paralokamandu Yese – Veerudou Rakshakudu
Naarakula! Gaava Vega – Groora Himsa Bondenu
Karuninchi Nichchi Prathi – Praarthana Naalinchunu

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply