ఎంతో వింత

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎంతో వింత యెంతో చింత
యేసునాధు మరణ మంత (2)
పంతము తో జేసి రంత
సొంత ప్రజలు స్వామి నంత (2)      ||ఎంతో||

పట్టి కట్టి నెట్టి కొట్టి
తిట్టి రేసు నాధు నకటా (2)
అట్టి శ్రమల నొంది పలుక
డాయె యేసు స్వామి నాడు (2)       ||ఎంతో||

మొయ్యలేని మ్రాను నొకటి
మోపి రేసు వీపు పైని (2)
మొయ్యలేక మ్రాని తోడ
మూర్చబోయే నేసు తండ్రి (2)      ||ఎంతో||

కొయ్యపై నేసయ్యన్ బెట్టి
కాలు సేతులలో జీలల్ (2)
కఠిను లంత గూడి కొట్టిరి
ఘోరముగ క్రీస్తేసున్ బట్టి (2)      ||ఎంతో||

దాహము గొన చేదు చిరక
ద్రావ నిడిరి ద్రోహు లకటా (2)
ధాత్రి ప్రజల బాధ కోర్చి
ధన్యుడా దివి కేగె నహహా (2)      ||ఎంతో||

బల్లెముతో బ్రక్కన్ బొడవన్
పారే నీరు రక్త మహహా (2)
ఏరై పారే యేసు రక్త
మెల్ల ప్రజల కెలమి నొసగు (2)      ||ఎంతో|

Entho Vintha Yentho Chintha
Yesunaadhu Marana Mantha (2)
Panthamu Tho Jesi Rantha
Sontha Prajalu Swaami Nantha (2)       ||Entho||

Patti Katti Netti Kotti
Thitti Resu Naadhu Nakataa (2)
Atti Shramala Nondi Paluka
Daaye Yesu Swaami Naadu (2)      ||Entho||

Moyyaleni Mraanu Nokati
Mopi Resu Veepu Paini (2)
Moyyaleka Mraani Thoda
Moorchaboye Nesu Thandri (2)          ||Entho||

Koyyapai Nesayyan Betti
Kaalu Sethulalo Jeelal (2)
Katinu Lantha Goodi Kottiri
Ghoramuga Kreesthesun Batti (2)       ||Entho||

Daahamu Gona Chedu Chiraka
Draava Nidiri Drohu Lakataa (2)
Dhaathri Prajala Baadha Korchi
Dhanyudaa Divi Kege Nahahaa (2)       ||Entho||

Ballemutho Brakkan Bodavan
Paare Neeru Raktha Mahahaa (2)
Erai Paare Yesu Raktha
Mella Prajala Kelami Nosagu (2)       ||Entho||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: