కలువరి గిరి నుండి

పాట రచయిత:
Lyricist:


కలువరి గిరి నుండి
ప్రవహించే ధార
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)
నిర్దోషమైన ధార
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)
ప్రభు యేసు రక్త ధార (2)       ||కలువరి||

నా పాపముకై నీ చేతులలో
మేకులను దిగగొట్టిరా (2)
భరియించినావా నా కొరకే దేవా
నన్నింతగా ప్రేమించితివా (2)     ||కలువరి||

నా తలంపులే నీ శిరస్సుకు
ముండ్ల కిరీటముగా మారినా (2)
మౌనము వహియించి సహియించినావా
నన్నింతగా ప్రేమించితివా (2)       ||కలువరి||


Kaluvari Giri Nundi
Pravahinche Dhaara
Prabhu Yesu Raktha Dhaara (2)
Nirdoshamaina Dhaara
Prabhu Yesu Raktha Dhaara (2)
Prabhu Yesu Raktha Dhaara (2)       ||Kaluvari||

Naa Paapamukai Nee Chethulalo
Mekulanu Digagottiraa (2)
Bhariyinchinaavaa Naa Korake Devaa
Nanninthaga Preminchithivaa (2)      ||Kaluvari||

Naa Thalampule Nee Shirassuku
Mundla Kireetamuga Maarinaa (2)
Mounamu Vahiyinchi Sahiyinchinaavaa
Nanninthaga Preminchithivaa (2)       ||Kaluvari||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply