ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన

పాట రచయిత: రవిందర్ వొట్టెపు
Lyricist: Ravinder Vottepu

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (3)
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని         ||ఆరాధన||

అబ్రహాము ఇస్సాకును
బలి ఇచ్చినారాధన
రాళ్ళతో చంపబడిన
స్తెఫను వలె ఆరాధన (2)

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (2)
పదివేలలోన అతి సుందరుడా
నీకే ఆరాధన
ఇహ పరములోన ఆకాంక్షనీయుడా
నీకు సాటెవ్వరు
నిన్నా నేడు మారని        ||ఆరాధన||

దానియేలు సింహపు బోనులో
చేసిన ఆరాధన
వీధులలో నాట్యమాడిన
దావీదు ఆరాధన (2)

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (2)
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని        ||ఆరాధన||

Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (3)
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
Neeve Athi Shreshtudaa
Dootha Ganamulu Nithyamu Koliche
Neeve Parishudhdhudaa
Ninnaa Nedu Maarani       ||Aaraadhana||

Abrahaamu Issaakunu
Bali Ichchinaaraadhana
Raallatho Champabadina
Sthephanu Vale Aaraadhana (2)

Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (2)
Padivelalona Athi Sundarudaa
Neeke Aaraadhana
Iha Paramulona Aakaankshaneeyudaa
Neeku Saatevvaru
Ninnaa Nedu Maarani          ||Aaraadhana||

Daaniyelu Simhapu Bonulo
Chesina Aaraadhana
Veedhulalo Naatyamaadina
Daavedu Aaraadhana (2)

Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (2)
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
Neeve Athi Shreshtudaa
Dootha Ganamulu Nithyamu Koliche
Neeve Parishudhdhudaa
Ninnaa Nedu Maarani       ||Aaraadhana||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on first fret Chord (Em)
Em  D       Am   Em
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (3)
            D
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
   C      Em
Neeve Athi Shreshtudaa
             D
Dootha Ganamulu Nithyamu Koliche
   C      Em
Neeve Parishudhdhudaa
  C  D  B 
Ninnaa Nedu Maarani    ||Aaraadhana||
Em    C   Em
Abrahaamu Issaakunu
      C  Em
Bali Ichchinaaraadhana
     C     Em
Raallatho Champabadina
        C    Em
Sthephanu Vale Aaraadhana (2)
   D       Am   Em
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (2)
Em            D
Padivelalona Athi Sundarudaa
   Am   Em
Neeke Aaraadhana
             D
Iha Paramulona Aakaankshaneeyudaa
   C    Em
Neeku Saatevvaru
C   D  B 
Ninnaa Nedu Maarani     ||Aaraadhana||
Em    C    Em
Daaniyelu Simhapu Bonulo
    C   Em 
Chesina Aaraadhana
      C     Em
Veedhulalo Naatyamaadina
    C   Em 
Daavedu Aaraadhana (2)
D       Am   Em
Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana (2)
            D
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
   C      Em
Neeve Athi Shreshtudaa
             D
Dootha Ganamulu Nithyamu Koliche
   C      Em
Neeve Parishudhdhudaa
  C  D  B 
Ninnaa Nedu Maarani     ||Aaraadhana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

6 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: