నా సంకట దుఃఖములెల్ల

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


నా సంకట దుఃఖములెల్ల తీరిపోయెగా
నశింపజేయు దూత నన్ను దాటిపోయెను (2)   ||నా సంకట||

విలువైన గొర్రెపిల్ల రక్తము ద్వారా (2)
కలిగియున్న రక్షణలో దాగియుంటిని (2)           ||నా సంకట||

ఇంకా నేను ఫరోకు దాసుడను కాను (2)
ఇంకా నేను సీయోను కన్యుడను గాను (2)           ||నా సంకట||

మార్చబడు నాడు మారా మధురముగా (2)
పారు జలము బండనుండి త్రాగుచుండును (2)           ||నా సంకట||

సౌందర్యమయమగు పరమ కానాను (2)
నా నిత్యమైన స్వాస్థ్యమది మార్పుజెందదు (2)           ||నా సంకట||

ఆనందమే పరమానందమే (2)
కానాను జీవితము నా కానందమే (2)           ||నా సంకట||

నా దేవుడే ఎడారిలో నాదు ప్రభువు (2)
నా దేవుడిచ్చు క్రొత్త మన్నా నాకు చాలును (2)           ||నా సంకట||

నా యేసు ప్రభువే నా బలము గానము (2)
నా యేసు ప్రభువే నా రక్షణ హల్లెలూయా (2)           ||నా సంకట||


Naa Sankata Dukhamulella Theeripoyegaa
Nashimpajeyu Dootha Nannu Daatipoyenu (2)    ||Naa Sankata||

Viluvaina Gorrepilla Rakthamu Dvaaraa (2)
Kaligiyunna Rakshanalo Daagiyuntini (2)        ||Naa Sankata||

Inkaa Nenu Pharoku Daasudanu Kaanu (2)
Inkaa Nenu Seeyonu Kanyudanu Gaanu (2)        ||Naa Sankata||

Maarchabadu Naadu Maaraa Madhuramugaa (2)
Paaru Jalamu Bandanundi Thraaguchundunu (2)        ||Naa Sankata||

Soundaryamayamagu Parama Kaanaanu (2)
Naa Nithyamaina Swaasthyamadi Maarpujendadu (2)        ||Naa Sankata||

Aanandame Paramaanandame (2)
Kaanaanu Jeevithamu Naa Kaanandame (2)        ||Naa Sankata||

Naa Devude Edaarilo Naadu Prabhuvu (2)
Naa Devudichchu Kroththa Mannaa Naaku Chaalunu (2)        ||Naa Sankata||

Naa Yesu Prabhuve Naa Balamu Gaanamu (2)
Naa Yesu Prabhuve Naa Rakshana Hallelooyaa (2)        ||Naa Sankata||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply