త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ

పాట రచయిత: పురుషోత్తము చౌదరి
Lyricist: Purushotthamu Chaudhary


త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ – దయ జూడ రావే
నేను – దేహి యనుచు నీ పాదములే
దిక్కుగా జేరితి నిపుడు          ||త్రాహిమాం||

గవ్వ చేయరాని చెడ్డ – కర్మేంద్రియాధీనుడనై
రవ్వ పాలై నేనెంతో – నెవ్వ బొందితి
త్రవ్వుచున్న కొలది – పెరుగు – దరగదు నా పాప రాశి
యివ్విధమున జెడిపోతిని నే – నేమి సేతు నోహోహోహో          ||త్రాహిమాం||

నీ యందు భయభక్తులు లేని – నిర్లజ్జా చిత్తము బూని
చేయరాని దుష్కర్మములు – చేసినాడను
దయ్యాల రాజు చేతిలో – జేయి వేసి వాని పనుల
జేయ సాగి నే నిబ్భంగి – జెడిపోయితి నే నయ్యయ్యాయ్యో          ||త్రాహిమాం||

నిబ్బర మొక్కించుకైన – నిజము రవ్వంతైన లేక
దబ్బర లాడుతకు ము – త్తా నైతిని
అబ్బురమైన ఘోర పా – పాంధకార కూపమందు
దబ్బున బడిపోతి నయ్యో – దారి చెడి నేనబ్బబ్బబ్బా          ||త్రాహిమాం||

నిన్ను జేరి సాటిలేని – నిత్యానంద మంద బోవు
చున్నప్పుడు నిందలు నా – కెన్ని చేరినా
విన్నదనము లేకుండ నీ – వే నా మదికి ధైర్యమిచ్చి
యన్నిట రక్షించితివి నా – యన్న నీకు స్తోత్ర మహాహా          ||త్రాహిమాం||

Thraahimaam Kreesthu Naatha – Daya Jooda Raave
Nenu – Dehi Yanuchu Nee Paadamule
Dikkugaa Jerithi Nipudu         ||Thraahimaam||

Gavva Cheyaraani Chedda – Karmendriyaadheenudanai
Ravva Paalai Nenentho – Nevva Bondithi
Thravvuchunna Koladi – Perugu – Daragadu Naa Paapa Raashi
Yivvidhamuna Jedipothini Ne – Nemi Sethu Nohohoho         ||Thraahimaam||

Nee Yandu BhayaBhakthulu Leni – Nirlajjaa Chiththamu Booni
Cheyaraani Dushkarmamulu – Chesinaadanu
Dayyaala Raaju Chethilo – Jeyi Vesi Vaani Panula
Jeya Saagi Ne Nibbhangi – Jedipoyithi Ne Nayyayyaayyo         ||Thraahimaam||

Nibbara Mokkinchukaina – Nijamu Ravvanthaina Leka
Dabbara Laadutaku Mu – Ththaa Naithini
Abburamaina Ghora Paa – Paandhakaara Koopamandu
Dabbuna Badipothi Nayyo – Daari Chedi Nenabbabbabbaa         ||Thraahimaam||

Ninnu Jeri Saatileni – Nithyaananda Manda Bovu
Chunnappudu Nindalu Naa – Kenni Cherinaa
Vinnadanamu Lekunda Nee – ve Naa Madiki Dhairyamichchi
Yannita Rakshinchithivi Naa – Yanna Neeku Sthothra Mahaahaa         ||Thraahimaam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply