అమూల్య రక్తము ద్వారా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

అమూల్య రక్తము ద్వారా రక్షణ పొందిన జనులారా
సర్వ శక్తుని ప్రజలారా పరిశుద్ధులారా పాడెదము
ఘనత మహిమ స్తుతులను పరిశుద్ధులారా పాడెదము

మన యవ్వన జీవితములు – శరీరాశకు లోబరచి (2)
చెడు మాటలను పలుకుచు – శాంతి లేక యుంటిమిగా (2)        ||అమూల్య||

చెడు మార్గమున పోతిమి – దాని యంతము మరణము (2)
నరక శిక్షకు లోబడుచు – పాపపు ధనము పొందితిమి (2)        ||అమూల్య||

నిత్య సత్య దేవుని – నామమున మొరలిడక (2)
స్వంత నీతి తోడనే – దేవుని రాజ్యము కోరితిమి (2)        ||అమూల్య||

కనికరముగల దేవుడు – మానవరూపము దాల్చెను (2)
ప్రాణము సిలువను బలిజేసి – మనల విమోచించెను (2)        ||అమూల్య||

తన రక్త ధారలలో – మన పాపములను కడిగి (2)
మన కన్నులను తెరచి – మనల నింపెను జ్ఞానముతో (2)        ||అమూల్య||

పాపులమైన మన మీద – తన యాశ్చర్య ఘన ప్రేమ (2)
కుమ్మరించెను మన ప్రభువు – కృతజ్ఞత చెల్లింతుము (2)        ||అమూల్య||

మన రక్షకుని స్తుతించెదము – మనలను జేసెను ధన్యులుగా (2)
మన దేవుని కర్పించెదము – జీవాత్మ శరీరములను (2)        ||అమూల్య||

Amoolya Rakthamu Dwaaraa Rakshana Pondina Janulaaraa
Sarva Shakthuni Prajalaaraa Parishudhdhulaaraa Paadedamu
Ghanatha Mahima Sthuthulanu Parishudhdhulaaraa Paadedamu

Mana Yavvana Jeevithamul – Shareeraashaku Lobarachi (2)
Chedu Maatalanu Palukuchu – Shaanthi Leka Yuntimigaa (2) ||Amoolya||

Chedu Maargamuna Pothimi – Daani Yanthamu Maranamu (2)
Naraka Shikshaku Lobaduchu – Paapapu Dhanamu Pondithimi (2) ||Amoolya||

Nithya Sathya Devuni – Naamamuna Moralidaka (2)
Swantha Neethi Thodane – Devuni Raajyamu Korithimi (2) ||Amoolya||

Kanikaramugala Devudu – Maanavaroopamu Daalchenu (2)
Praanamu Siluvanu Balijesi – Manala Vimochinchenu (2) ||Amoolya||

Thana Raktha Dhaaralalo – Mana Paapamulanu Kadigi (2)
Mana Kannulanu Therachi – Manala Nimpenu Gnaanamutho (2) ||Amoolya||

Paapulamaina Mana Meeda – Thana Yaascharya Ghana Prema (2)
Kummarinchenu Mana Prabhuvu – Kruthagnatha Chellinthumu (2) ||Amoolya||

Mana Rakshakuni Sthuthinchedamu – Manalanu Jesenu Dhanyulugaa (2)
Mana Devuni Karpinchedamu – Jeevaathma Shareeramulan (2) ||Amoolya||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Em C   Em           C    D   Em
Amoolya Rakthamu Dwaaraa Rakshana Pondina Janulaaraa
  
    C     Am   Em C    Am    D
Sarva Shakthuni Prajalaaraa Parishudhdhulaaraa Paadedamu
C    D    Em     C      D   Em
Ghanatha Mahima Sthuthulanu Parishudhdhulaaraa Paadedamu

EM    C  EM          C    D
Mana Yavvana Jeevithamul – Shareeraashaku Lobarachi (2)
C   Am     D     Am    Em  C   Em
Chedu Maatalanu Palukuchu – Shaanthi Leka Yuntimigaa (2) ||Amoolya||

Em   C      Em      C     D
Chedu Maargamuna Pothimi – Daani Yanthamu Maranamu (2)
C   Am     D     Am   Em   C   Em
Naraka Shikshaku Lobaduchu – Paapapu Dhanamu Pondithimi (2) ||Amoolya||

Em   C   Em      C   D
Nithya Sathya Devuni – Naamamuna Moralidaka (2)
C    Am   D     Am   Em   C   Em
Swantha Neethi Thodane – Devuni Raajyamu Korithimi (2) ||Amoolya||

Em   C   Em    C       D
Kanikaramugala Devudu – Maanavaroopamu Daalchenu (2)
C     Am   D     Am   Em  C Em
Praanamu Siluvanu Balijesi – Manala Vimochinchenu (2) ||Amoolya||

Em   C   Em     C        D
Thana Raktha Dhaaralalo – Mana Paapamulanu Kadigi (2)
C     Am   D    Am   Em    C   Em
Mana Kannulanu Therachi – Manala Nimpenu Gnaanamutho (2) ||Amoolya||

Em   C   Em     C        D
Paapulamaina Mana Meeda – Thana Yaascharya Ghana Prema (2)
C     Am  D  Am    Em      C    Em
Kummarinchenu Mana Prabhuvu – Kruthagnatha Chellinthumu (2) ||Amoolya||


Em   C    Em        C       D
Mana Rakshakuni Sthuthinchedamu – Manalanu Jesenu Dhanyulugaa (2)
C    Am  D  Am    Em     C    Em
Mana Devuni Karpinchedamu – Jeevaathma Shareeramulan (2) ||Amoolya||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply