నా స్తుతి పాత్రుడా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా స్తుతి పాత్రుడా – నా యేసయ్యా
నా ఆరాధనకు నీవె యోగ్యుడవయ్యా (2)

నీ వాక్యమే నా పరవశము
నీ వాక్యమే నా ఆత్మకు ఆహారము (2)
నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపము (3)    ||నా స్తుతి పాత్రుడా||

నీ కృపయే నా ఆశ్రయము
నీ కృపయే నా ఆత్మకు అభిషేకము (2)
నీ కృపయే నా జీవన ఆధారము (3)    ||నా స్తుతి పాత్రుడా||

నీ సౌందర్యము యెరూషలేము
నీ పరిపూర్ణత సీయోను శిఖరము (2)
నీ పరిపూర్ణత నా జీవిత గమ్యము (3)    ||నా స్తుతి పాత్రుడా||


Naa Sthuthi Paathrudaa – Naa Yesayyaa
Naa Aaraadhanaku Neeve Yogyudavayyaa (2)

Nee Vaakyame Naa Paravashamu
Nee Vaakyame Naa Aathmaku Aahaaramu (2)
Nee Vaakyame Naa Paadamulaku Deepamu (3)      ||Naa Sthuthi Paathrudaa||

Nee Krupaye Naa Aashrayamu
Nee Krupaye Naa Aathmaku Abhishekamu (2)
Nee Krupaye Naa Jeevana Aadhaaramu (3)      ||Naa Sthuthi Paathrudaa||

Nee Soundaryamu Yerushalemu
Nee Paripoornatha Seeyonu Shikharamu (2)
Nee Paripoornatha Naa Jeevitha Gamyamu (3)      ||Naa Sthuthi Paathrudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply