నీ దయలో నీ కృపలో

పాట రచయిత: డి సుజీవ్ కుమార్
Lyricist: D Sujeev Kumar

నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి గతకాలము
నీ దయలో నీ నీడలో దాచుమయా జీవితాంతము
నీ ఆత్మతో నను నింపుమా
నీ సేవలో ఫలియింపగా
దేవా… దేవా…           ||నీ దయ||

కష్టకాలం దుఃఖ సమయం నన్ను వేదించగా
ప్రాణ హితులే నన్ను విడచి వెలిగ నను చూడగ (2)
ఓదార్పువై నా చెంత నీవే ఉండినావు
నా కన్నీరు నీ కవితలో రాసి ఉంచినావు (2)
ఏమి అద్బుత ప్రేమయా ఏ రీతి పాడనయా
నీవె నా మార్గము – నీవె నా జీవము
నీవె నా గమ్యము – నీవె నా సర్వము
నా మనసు తీర నిన్ను పాడి పొగడెద దేవా           ||నీ దయ||

ఏ యొగ్యతయు లేని నా ఎడ నీ కృప చూపితివి
వట్టి పాత్రను మహిమతో నింపి మార్గము నీవైతివి (2)
నీ చిత్తమే నా యందు నెరవేర్పవ్వాలని
నీ సేవయే నా శ్వాసగా కడ వరకు నిలవాలని (2)
నా మది నిండెను ఆశతో నే పాడెద స్తుతి గీతం
నీవె నా తోడుగా – నీవె నా నీడగా
ఆత్మతో నింపుమా – శక్తి నా కొసగుమా
నా చేయి పట్టి నన్ను నీతో నడుపుము దేవా            ||నీ దయ||

Nee Dayalo Nee Krupalo Kaachithivi Gatha Kaalamu
Nee Dayalo Nee Needalo Daachumayaa Jeevithaanthamu
Nee Aathmatho Nanu Nimpumaa
Nee Sevalo Phaliyimpagaa
Devaa… Devaa…           ||Nee Dayalo||

Kashta Kaalam Dukha Samayam Nannu Vedhinchagaa
Praana Hithule Nannu Vidachi Veliga Nanu Choodagaa (2)
Odaarpuvai Naa Chentha Neeve Undinaavu
Naa Kanneeru Nee Kavithalo Raasi Unchinaavu (2)
Emi Adbhutha Premayaa Ae Reethi Paadanayaa
Neeve Naa Maargamu – Neeve Naa Jeevamu
Neeve Naa Gamyamu – Neeve Naa Sarvamu
Naa Manasu Theera Ninnu Paadi Pogadeda Devaa          ||Nee Dayalo||

Ae Yogyathayu Leni Naa Yeda Nee Krupa Choopithivi
Vatti Paathranu Mahimatho Nimpi Maargamu Neevaithivi (2)
Nee Chitthame Naa Yandu Neraverpavvaalani
Nee Sevaye Naa Shwaasagaa Kada Vaeaku Nilavaalani (2)
Naa Madi Nindenu Aashatho Ne Paadeda Sthuthi Geetham
Neeve Naa Thodugaa – Neeve Naa Needagaa
Aathmatho Nimpimu – Shakthi Naakosagumaa
Naa Cheyi Patti Nannu Neetho Nadupumu Devaa            ||Nee Dayalo||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: