రండి రండి యేసుని యొద్దకు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


రండి రండి యేసుని యొద్దకు రమ్మనుచున్నాడు
ప్రయాసపడి భారము మోయువారలు
ప్రభుని చెంతకు పరుగిడి వేగమే

యేసుని పిలుపు వినియు నింక – యోచింపరేల
అవనిలో అగచాట్ల పాలైన
అబ్బదు శాంతి ఆత్మకు నిలలో         ||రండి||

కరువు రణము మరణము చూచి – కలుగదు మారుమనస్సు
ప్రవచనములు సంపూర్ణములాయెను
యూదులు తిరిగి వచ్చుచున్నారు        ||రండి||

ప్రభు యేసు నీ కొరకై తనదు – ప్రాణము నిచ్చె గదా
సిలువను రక్తము చిందించియును
బలియాయెను యా ఘనుడు మనకై       ||రండి||

యేసుని నామమునందె పరమ – నివాసము దొరకును
ముక్తిని పాప విమోచనమును
శక్తిమంతుడు యేసే యిచ్చును      ||రండి||

నేనే మార్గము నేనే సత్యము – నేనే జీవమును
నేను గాకింకెవరు లేరని
యెంచి చెప్పిన యేసుని వద్దకు     ||రండి||


Randi Randi Yesuni Yoddaku Rammanuchunnaadu
Prayaasapadi Bhaaramu Moyuvaaralu
Prabhuni Chenthaku Parugidi Vegame

Yesuni Pilupu Viniyu Ninka – Yochimparela
Avanilo Agachaatla Paalaina
Abbadu Shaanthi Aathmaku Nilalo        ||Randi||

Karuvu Ranamu Maranamu Choochi – Kalugadu Maarumanassu
Pravachanamulu Sampoornamulaayenu
Yoodulu Thirigi Vachchuchunnaaru         ||Randi||

Prabhu Yesu Nee Korakai Thanadu – Praanamu Nichche Gadaa
Siluvanu Rakthamu Chindinchiyunu
Baliyaayenu Yaa Ghanudu Manakai          ||Randi||

Yesuni Naamamunande Parama – Nivaasamu Dorakunu
Mukthini Paapa Vimochanamunu
Shakthimanthudu Yese Yichchunu           ||Randi||

Nene Maargamu Nene Sathyamu – Nene Jeevamunu
Nenu Gaakinkevaru Lerani
Yenchi Cheppina Yesuni Vaddaku         ||Randi||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 1st fret Chord (D)
D   Bm  A       G   A   D 
Randi Randi Yesuni Yoddaku Rammanuchunnaadu
    Bm    G     D
Prayaasapadi Bhaaramu Moyuvaaralu
   A      G    D
Prabhuni Chenthaku Parugidi Vegame

D   Bm   A       G   A  D
Yesuni Pilupu Viniyu Ninka – Yochimparela
    Bm     G   D 
Avanilo Agachaatla Paalaina
A        G    A  D
Abbadu Shaanthi Aathmaku Nilalo    ||Randi||
D   Bm   A           G   A     D
Karuvu Ranamu Maranamu Choochi – Kalugadu Maarumanassu
     Bm     G    D 
Pravachanamulu Sampoornamulaayenu
A        G    A  D
Yoodulu Thirigi Vachchuchunnaaru     ||Randi||
D   Bm    A          G    A     D
Prabhu Yesu Nee Korakai Thanadu – Praanamu Nichche Gadaa
     Bm     G    D 
Siluvanu Rakthamu Chindinchiyunu
A        G    A  D
Baliyaayenu Yaa Ghanudu Manakai     ||Randi||
D   Bm   A       G     A   D
Yesuni Naamamunande Parama – Nivaasamu Dorakunu
     Bm   G    D 
Mukthini Paapa Vimochanamunu
A        G  A   D
Shakthimanthudu Yese Yichchunu      ||Randi||
D   Bm   A       G   A   D
Nene Maargamu Nene Sathyamu – Nene Jeevamunu
   Bm   G    D
Nenu Gaakinkevaru Lerani
A        G   A   D
Yenchi Cheppina Yesuni Vaddaku     ||Randi||
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply