భారత దేశ సువార్త సంఘమా

పాట రచయిత:
Lyricist:


భారత దేశ సువార్త సంఘమా – భువి దివి సంగమమా
ధర సాతానుని రాజ్యము కూల్చే – యుద్ధా రంగమా     ||భారత||

ఎవని పంపుదును నా తరపున – ఇల ఎవరు పోవుదురు నాకై
నేనున్నాను నన్ను పంపమని – రమ్మూ సంఘమా
భారత దేశములో వెలిగే క్రీస్తు సంఘమా         ||భారత||

అడవి ప్రాంతములు, ఎడారి భూములు – ద్వీపవాసులను గనుమా
అంధకార ప్రాంతములో ప్రభుని – జ్యోతిని వెలిగించను కనుమా
భారత దేశములో వెలిగే క్రీస్తు సంఘమా         ||భారత||

బ్రతుకులోన ప్రభు శక్తిలేని – క్రైస్తవ జనాంగమును గనుమా
కునుకు దివ్వెలను సరిచేయగ – ఉజ్జీవ జ్వాలగొని చనుమా
భారత దేశములో వెలిగే క్రీస్తు సంఘమా         ||భారత||

Bhaaratha Desha Suvaartha Sanghamaa – Bhuvi Divi Sangamamaa
Dhara Saathaanuni Raajyamu Koolche – Yuddha Rangamaa      ||Bhaaratha||

Evani Pampudunu Naa Tharapuna – Ila Evaru Povuduru Naakai
Nenunnaanu Nannu Pampani – Rammu Sanghamaa
Bhaaratha Deshamulo Velige Kreesthu Sanghamaa       ||Bhaaratha||

Adavi Praanthamulu, Edaari Bhoomulu – Dweepa Vaasulanu Ganumaa
Andhakaara Praanthamulo Prabhuni – Jyothini Veliginchinanu Kanumaa
Bhaaratha Deshamulo Velige Kreesthu Sanghamaa          ||Bhaaratha||

Brathukulona Prabhu Shakthileni – Kraisthava Janaangamunu Ganumaa
Kunuku Divvelanu Saricheyaga – Ujjeeva Jwaalagoni Chanumaa
Bhaaratha Deshamulo Velige Kreesthu Sanghamaa      ||Bhaaratha||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply