యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
ఎప్పుడు అధిక స్తోత్రము (2)

ఇహపరమున మేలైన నామము
శక్తి గల్గినట్టి నామమిది (2)
పరిశుద్దులు స్తుతించు నామమిది (2)          ||యేసు||

సైతానున్‌ పాతాళమును జయించు
వీరత్వము గల నామమిది (2)
జయమొందెదము ఈ నామమున (2)          ||యేసు||

నశించు పాపుల రక్షించు లోక
మున కేతెంచిన నామమిది (2)
పరలోకమున చేర్చు నామమిది (2)          ||యేసు||

ఉత్తమ భక్తుల పొగడి స్తుతించు
ఉన్నత దేవుని నామమిది (2)
లోకమంతా ప్రకాశించే నామమిది (2)          ||యేసు||

శోధన, బాధల, కష్ట సమయాన
ఓదార్చి నడుపు నామమిది (2)
ఆటంకము తొలగించు నామమిది (2)          ||యేసు||

Yesu Parishuddha Naamamunaku
Eppudu Adhika Sthothramu (2)

Iha Paramuna Melaina Naamamu
Shakthi Galginatti Naamamidi (2)
Parishuddhulu Sthuthinchu Naamamidi (2)        ||Yesu||

Saithaanun Paathaalamunu Jayinchu
Veerathvamu Gala Naamamidi (2)
Jayamondedamu Ee Naamamuna (2)        ||Yesu||

Nashinchu Paapula Rakshincu Loka
Muna Kethenchina Naamamidi (2)
Paralokamuna Cherchu Naamamidi (2)        ||Yesu||

Utthama Bhakthula Pogadi Sthuthinchu
Unnatha Devuni Naamamidi (2)
Lokamanthaa Prakaashinche Naamamidi (2)        ||Yesu||

Shodhana Baadhalu Kashta Samayaana
Odaarchi Nadupu Naamamidi (2)
Aatankamu Tholaginchu Naamamidi (2)        ||Yesu||

 

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: