యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు

పాట రచయిత: వీధి ఏలియా
Lyricist: Veedhi Eliya


యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
భూలోకమంతా తెలుసుకొంటారు (2)
రవికోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు (2)
రారాజుగా వచ్చు చున్నాడు (2)    ||యేసు||

మేఘాలమీద యేసు వచ్చుచున్నాడు
పరిశుద్దులందరిని తీసుకుపోతాడు (2)
లోకమంతా శ్రమకాలం (2)
విడువబడుట బహుఘోరం        ||యేసు||

ఏడేండ్లు పరిశుద్దులకు విందవబోతుంది
ఏడేండ్లు లోకం మీదికి శ్రమ రాబోతుంది (2)
ఈ సువార్త మూయబడున్‌ (2)
వాక్యమే కరువగును         ||యేసు||

వెయ్యేండ్లు ఇలపై యేసు రాజ్యమేలును
ఈ లోక రాజ్యాలన్ని ఆయన ఏలును (2)
నీతి శాంతి వర్ధిల్లును (2)
న్యాయమే కనబడును        ||యేసు||

ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందర
సాగిలపడి నమస్కరించి గడగడలాడును (2)
వంగని మోకాళ్ళన్నీ (2)
యేసయ్య యెదుట వంగిపోవును        ||యేసు||

క్రైస్తవుడా మరువవద్దు ఆయన రాకడ
కనిపెట్టి ప్రార్ధనచేసి సిద్ధముగానుండు (2)
రెప్ప పాటున మారాలి (2)
యేసయ్య చెంతకు చేరాలి        ||యేసు||

Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
Bhoolokamanthaa Thelusukuntaaru (2)
Ravikoti Thejudu Ramyamaina Devudu (2)
Raaraajugaa Vachchuchunnadu (2)        ||Yesu||

Meghaala Meeda Yesu Vachchuchunnaadu
Parishuddhulandarini Theesukupothaadu (2)
Lokamanthaa Shramakaalam (2)
Viduvabaduta Bahu Ghoram       ||Yesu||

Aedendlu Parishuddhulaku Vindavabothundi
Aedendlu Lokam Meediki Shrama Raabothundi (2)
Ee Suvaartha Mooyabadun (2)
Vaakyame Karuvagunu       ||Yesu||

Veyyendlu Ilapai Yesu Raajyamelunu
Ee Loka Raajyaalanni Aayana Aelunu (2)
Neethi Shaanthi Vardhillunu (2)
Nyaayame Kanabadunu        ||Yesu||

Ee Loka Devathalanni Aayana Mundara
Saagilapadi Namaskarinchi Gadagadalaadunu (2)
Vangani Mokaallanni (2)
Yesayya Yeduta Vangipovunu       ||Yesu||

Kraisthavudaa Maruvavaddu Aayana Raakada
Kanipetti Praarthana Chesi Siddhamugaanundu (2)
Reppa Paatuna Maaraali (2)
Yesayya Chenthaku Cheraali      ||Yesu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

10 comments

  1. Hi Team,

    Really Great work, Apprecated your work and GOD will remember your work.
    From my inner heart blessing you.

    Appreciated.
    Satya

Leave a Reply

%d bloggers like this: