ఆకాశ వాసులారా

పాట రచయిత:ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu

ఆకాశ వాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి (2)
ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

ఆయన దూతలారా మరియు
ఆయన సైన్యములారా (2)
సూర్య చంద్ర తారలారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

సమస్త భుజనులారా మరియు
జనముల అధిపతులారా (2)
వృద్దులు బాలురు, యవ్వనులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

క్రీస్తుకు సాక్షులారా మరియు
రక్షణ సైనికులారా (2)
యేసు క్రీస్తు పావన నామం
ఘనముగ స్తుతియించుడి – హల్లేలూయ (2)         ||ఆకాశ||

Aakaasha Vaasulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi (2)
Unnatha Sthalamula Nivaasulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2)        ||Aakaasha||

Aayana Doothalaaraa Mariyu
Aayana Sainyamulaaraa (2)
Surya Chandra Thaaralaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2)        ||Aakaasha||

Samastha Bhoojanulaaraa Mariyu
Janamula Adhipathulaaraa (2)
Vruddhulu Baaluru, Yavvanulaaraa
Yehovaanu Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2)        ||Aakaasha||

Kreesthuku Saakshulaaraa Mariyu
Rakshana Sainikulaaraa (2)
Yesu Kreesthu Paavana Naamam
Ghanamuga Sthuthiyinchudi – Hallelooya (2)        ||Aakaasha||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply