నన్ను దిద్దుము

పాట రచయిత: ముంగమూరి దేవదాసు
Lyricist: Mungamoori Devadasu


నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము – సన్నుతుండగు నాయనా
నీవు కన్న తండ్రి వనుచు నేను – నిన్ను చేరితి నాయనా        ||నన్ను||

దూరమునకు బోయి నీ దరి – జేర నైతిని నాయనా
నేను కారు మూర్ఖపు పిల్లనై కా – రడవి దిరిగితి నాయనా            ||నన్ను||

మంచి మార్గము లేదు నాలో – మరణ పాత్రుండ నాయనా
నేను వంచితుండ నైతిని ప్ర-పంచమందున నాయనా            ||నన్ను||

చాల మారులు తప్పిపోతిని – మేలు గానక నాయనా
నా చాల మొరల నాలకించుము – జాలిగల నా నాయనా            ||నన్ను||

జ్ఞాన మంతయు బాడుచేసి- కాన నైతిని నాయనా
నీవు జ్ఞానము గల తండ్రి మంచు – జ్ఞప్తి వచ్చెను నాయనా            ||నన్ను||

కొద్ది నరుడను దిద్ది నను నీ – యొద్ద జేర్చుము నాయనా
నీ యొద్ద జేర్చి బుద్ధి చెప్పుము – మొద్దు నైతిని నాయనా            ||నన్ను||

ఎక్కడను నీవంటి మార్గము – నెరుగ నైతిని నాయనా
నీ రెక్క చాటున నన్ను జేర్చి – చక్కపరచుము నాయనా            ||నన్ను||

శత్రువగు సాతాను నన్ను – మిత్రు జేయను నాయనా
యెన్నో సూత్రములు గల్పించెను నా – నేత్రముల కో నాయనా            ||నన్ను||

వాసిగా నే బాప లోకపు – వాసుడ నో నాయనా
నీ దాసులలో నొకనిగా నను జెసి కావుము నాయనా            ||నన్ను||


Nannu Diddumu Chinna Prayamu – Sannuthundagu Naayanaa
Neevu Kanna Thandri Vanuchu Nenu – Ninnu Cherithi Naayanaa        ||Nannu||

Dooramunaku Boyi Nee Dari – Jera Naithini Naayanaa
Nenu Kaaru Moorkhapu Pillanai Kaa – Radavi Dirigithi Naayanaa        ||Nannu||

Manchi Maargamu Ledu Naalo – Marana Paathrunda Naayanaa
Nenu Vanchithunda Naithini Pra-panchamanduna Naayanaa        ||Nannu||

Chaala Maarulu Thappipothini – Melu Gaanaka Naayanaa
Naa Chaala Morala Naalakinchumu – Jaaligala Naa Naayanaa        ||Nannu||

Gnaana Manthayu Baadu Chesi – Kaana Naithini Naayanaa
Neevu Gnaanamu Gala Thandri Vanchu – Gnapthi Vachchenu Naayanaa        ||Nannu||

Koddi Narudanu Diddi Nanu Nee – Yodda Jerchumu Naayanaa
Nee Yodda Jerchi Buddhi Cheppumu – Moddu Naithini Naayanaa        ||Nannu||

Ekkadanu Neevanti Maargamu – Neruga Naithini  Naayanaa
Nee Rekka Chaatuna Nannu Jerchi – Chakkaparachumu Naayanaa        ||Nannu||

Shathruvagu Saathaanu Nannu – Mithru Jeyanu Nayanaa
Yenno Soothramulu Galpinchenu Naa – Nethramula Ko Naayanaa        ||Nannu||

Vaasigaa Ne Baapa Lokapu – Vaasuda No Naayanaa
Nee Daasulalo Nokanigaa Nanu Jesi Kaavumu Naayanaa        ||Nannu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: