లెమ్ము తేజరిల్లుము అని

పాట రచయిత:
Lyricist:


లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
నను ఉత్తేజ పరచిన నా యేసయ్య (2)
నిన్నే స్మరించుకొనుచు నీ సాక్షిగా ప్రకాశించుచు
రాజాధిరాజువని ప్రభువుల ప్రభువని
నిను వేనోళ్ళ ప్రకటించెద (2)

ఉన్నత పిలుపును నిర్లక్ష్యపరచక
నీతో నడుచుటే నా భాగ్యము (2)
శాశ్వత ప్రేమతో నను ప్రేమించి
నీ కృప చూపితివి (2)
ఇదియే భాగ్యమూ… ఇదియే భాగ్యమూ…
ఇదియే నా భాగ్యమూ            ||లెమ్ము||

శ్రమలలో నేను ఇంతవరకును
నీతో నిలుచుటే నా ధన్యత (2)
జీవకిరీటము నే పొందుటకే
నను చేరదీసితివి (2)
ఇదియే ధన్యత…. ఇదియే ధన్యత….
ఇదియే నా ధన్యత            ||లెమ్ము||

తేజోవాసుల స్వాస్థ్యము నేను
అనుభవించుటే నా దర్శనము (2)
తేజోమయమైన షాలోము నగరులో
నిను చూసి తరింతునే (2)
ఇదియే దర్శనము… ఇదియే దర్శనము…
ఇదియే నా దర్శనము          ||లెమ్ము||


Lemmu Thejarillumu Ani
Nanu Uttheja Parachina Naa Yesayya (2)
Ninne Smarinchukonuchu Nee Saakshigaa Prakaashinchuchu
Raajaadhiraajuvani Prabhuvula Prabhuvani
Ninu Venollatho Prakatincheda (2)

Unnatha Pilupunu Nirlakshyaparachaka
Neetho Naduchute Naa Bhaagyamu (2)
Shaashwatha Prematho Nanu Preminchi
Nee Krupa Choopithivi (2)
Idiye Bhaagyamu… Idiye Bhaayamu..
Idiye Naa Bhaagyamu           ||Lemmu||

Shramalalo Nenu Intha Varakunu
Neetho Niluchute Naa Dhanyathaa (2)
Jeeva Kiretamu Ne Pondutake
Nanu Chera Deesithivi (2)
Idiye Dhanyathaa.. Idiye Dhanyathaa…
Idiye Naa Dhanyathaa         ||Lemmu||

Thejovaasula Swaasthyamu Nenu
Anubhavinchute Naa Darshanamu (2)
Thejomayamaina Shaalomu Nagarulo
Ninu Choosi Tharinthune (2)
Idiye Darshanamu.. Idiye Darshanamu…
Idiye Naa Darshanamu           ||Lemmu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply