ఆకాశంబున్ దూతలు

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఆకాశంబున్ దూతలు
ఉత్సాహించి పాడిరి
పుట్టె రక్షకుండని
సంతసించి ఆడిరి

సర్వోన్నతమైన స్థలములలో
ప్రభుకే మహిమలు కలుగును గాక
భూమి పై సమాధానం (2)

బెత్లెహేము నందున
క్రీస్తు రాజున్ చుడుడి
దేవుని కుమారుని
మోకరించి మ్రొక్కుడి    ||సర్వోన్నతమైన||


Aakaashambun Doothalu
Uthsaahinchi Paadiri
Putte Rakshakundani
Santhasinchi Aadiri

Sarvonnathamaina Sthalamulalo
Prabhuke Mahimalu Kalugunu Gaaka
Bhoomipai Samaadhaanam (2)

Bethlehemu Nanduna
Kreesthu Raajun Choodudi
Devuni Kumaaruni
Mokarinchi Mrokkudi         ||Sarvonnathamaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply