మీ జ్ఞాపకార్థముగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసువా.. యేసువా..
యేసువా నా యేసువా (2)
మీ జ్ఞాపకార్థముగా భుజించుచున్నాము
మీ దివ్య దేహమును
తమ ఆజ్ఞానుసారముగా పానము చేసెదము
మీ తీరు రుధిరమును           ||యేసువా||

ఆనాడు మీ దేహమును హింసించి చంపితిమి (2)
ఈనాడు ఆ దేహమే మేము గాచుచుండెనుగా (2)
మేము గాచుచుండెనుగా         ||యేసువా||

ఆనాడు మీ రక్తమును చిందింప చేసితిమి (2)
ఈనాడు ఆ రక్తమే మేము శుద్ధి పరచెనుగా (2)
మేము శుద్ధి పరచెనుగా          ||యేసువా||

మా పాప భారమును సిలువగ మోసితివి (2)
మార్గము చూపితివి రక్షణ నొసగితివి (2)
రక్షణ నొసగితివి          ||యేసువా||


Yesuvaa.. Yesuvaa..
Yesuvaa Naa Yesuvaa (2)
Mee Gnaapakaardhamugaa Bhujinchuchunnaamu
Mee Divya Dehamunu
Thama Aagnaanusaaramugaa Paanamu Chesedamu
Mee Thiru Rudhiramunu       ||Yesuvaa||

Aanaadu Mee Dehamun Himsinchi Champithimi (2)
Eenaadu Aa Dehame Mamu Gaachuchundenugaa (2)
Mamu Gaachuchundenugaa       ||Yesuvaa||

Aanaadu Mee Rakthamun Chindimpa Chesithimi (2)
Eenaadu Aa Rakthame Mamu Shuddhi Parachenugaa (2)
Mamu Shuddhi Parachenugaa        ||Yesuvaa||

Maa Paapa Bhaaramunu Siluvaga Mosithivi (2)
Maargamu Choopithivi Rakshana Nosagithivi (2)
Rakshana Nosagithivi        ||Yesuvaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply