కృప వెంబడి కృపతో

పాట రచయిత:
Lyricist:


కృప వెంబడి కృపతో
నను ప్రేమించిన నా యేసయ్యా
నను ప్రేమించిన నా యేసయ్యా (2)
నను కరుణించిన నా యేసయ్యా (2)         ||కృప||

నా యెడల నీకున్న తలంపులు
బహు విస్తారముగా ఉన్నవి నీలో దేవా (2)
అవి వర్ణించలేను నా యేసయ్యా
అవి వివరింపలేను నా యేసయ్యా (2)
నా యెడల నీకున్న వాంఛలన్నియు            ||కృప||

ఎన్నో దినములు నిన్ను నే విడచితిని
ఎన్నో దినములు నిన్ను నే మరచితిని (2)
విడువని ఎడబాయని నా యేసయ్యా
మరువక ప్రేమించిన నా యేసయ్యా (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము తీర్చెదనయ్యా           ||కృప||


Krupa Vembadi Krupatho
Nanu Preminchina Naa Yesayyaa
Nanu Preminchina Naa Yesayyaa (2)
Nanu Karuninchina Naa Yesayyaa (2)         ||Krupa||

Naa Yedala Neekunna Thalampulu
Bahu Visthaaramugaa Unnavi Neelo Devaa (2)
Avi Varninchalenu Naa Yesayyaa
Avi Vivarimpalenu Naa Yesayyaa (2)
Naa Yedala Neekunna Vaanchalanniyu            ||Krupa||

Enno Dinamulu Ninnu Ne Vidachithini
Enno Dinamulu Ninnu Ne Marachithini (2)
Viduvani Edabaayani Naa Yesayyaa
Maruvaka Preminchina Naa Yesayyaa (2)
Aemichchi Nee Runamu Theerchedanayyaa         ||Krupa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply